عینکی

دیدتان را به یادگیری متحول کنید.
0

سوالات درس 8 علوم هشتم با جواب

سوالات درس 8 علوم هشتم با جواب

شهربانو دوستی

درباره نویسنده
شهربانو دوستی هستم، مدیر و موسس وب سایت عینکی دبیر آموزش و پرورش و علاقه مند به سئو

سوالات درس 8 علوم هشتم با جواب

سوالات درس 8 علوم هشتم با جواب

۱) چند ویژگی موجودات زنده را بنویسید.

✅ تغذیه – تنفس – دفع – تولیدمثل

۲) نقش خوردن غذا (تغذیه) در بدن را بنویسید.

✅ فراهم کردن ماده و انرژی

۳) نقش رشد در بدن را بنویسید.

✅ بزرگ شدن تعداد و ابعاد سلول

۴) نقش حرکت در بدن را بنویسید.

✅ تهیه غذا و مکان زندگی

۵) نقش تولید مثل چیست؟

✅ ازدیاد نسل و تنوع موجودات

۶) مخمر نوعی قارچ تک سلولی است.

۷) انواع تولید مثل را نام ببرید.

✅ تولیدمثل جنسی – تولیدمثل غیرجنسی

۸) تولیدمثل جنسی چیست؟ مثال بزنید.

✅ تولیدمثلی که در آن دو جنس نر و ماده شرکت دارند. تولیدمثل جنسی نامیده می شود مثل کبوتر

۹) تولید مثل غیرجنسی در چه جاندارانی وجود دارد؟

✅ در جانداران تک سلولی رایج است. ولی در پرسلولی ها هم وجود دارد.

۱۰) نوع رایج و معمول تولیدمثل در جانداران تک سلولی چیست؟‌

✅ غیرجنسی

۱۱) آیا در جانداران پرسلولی نیز تولیدمثل غیرجنسی وجود دارد؟

✅ بله

۱۲) انواع تولیدمثل غیرجنسی را نام ببرید.

✅ دونیم شدن – جوانه زدن – قطعه قطعه شدن – هاگ زایی

۱۳) توضیح دهید باکتری ها چگونه تولید مثل می کنند؟ (منظور از دونیم شدن چیست؟)

✅ سلول جاندار از وسط به دو نیمه تقسیم می شود. در این حالت هر نیمه، یک سلول کامل است که بعد از رشد می تواند به همین روش تقسیم و تکثیر شود.

۱۴) دو نیم شدن در چه جاندارانی دیده می شود؟

✅ باکتری ها

۱۵) شرایط لازم برای رشد باکتری ها را بنویسید؟

✅ مواد مغذی کافی – دمای محیط مناسب – رطوبت

۱۶) مخمر نانوایی به چه روشی تولیدمثل می کند؟

✅ جوانه زدن

۱۷) جوانه های ایجاد شده در مخمر چیست؟

✅ هر جوانه یک سلول مخمر است.

۱۸) جوانه زدن را با ذکر مثال توضیح دهید.

✅ قسمتی از سطح سلول برآمده می شود و به تدریج بزرگتر شده و تبدیل به یک جاندار می شود که ممکن است به سلول مادر متصل بماند یا از آن جدا شود. مانند مخمر

۱۹) تولید مثل باکتری و مخمر از نوع تولید مثل غیرجنسی است.

۲۰) جوانه زدن نوعی تولیدمثل غیرجنسی است که جانداران تک سلولی به نام مخمر به آن روش تکثیر می یابد.

۲۱) قطعه قطعه شدن را با ذکر مثال توضیح دهید؟

✅ قطعه ای از بدن جاندار جدا می شود و جاندار جدید را به وجود می آورد مانند خزه، سیب زمینی

۲۲) خزه به چه روشی تولیدمثل تولید می کند؟

✅ قطعه قطعه شدن

۲۳) هاگ زایی را با ذکر مثال توضیح دهید.

✅ هاگ سلول کوچک و مقاومی است که همراه با هوا و آب پخش می شود. هاگ در صورتی که در جای مناسب قرار گیرد. رشد می کند و جانداری مانند والد خود را به وجود می آورد. مانند کپک روی میوه ها.

۲۴) هاگ در کجا تشکیل می شود؟

✅ در هاگدان

۲۵) هاگ چیست؟

✅ هاگ سلول کوچک و مقاومی است که همراه با هوا و آب پخش می شود و در شرایط مناسب با رشد خود جاندار جدیدی را ایجاد می کند.

۲۶) کپک نان با چه روشی تولیدمثل می کند؟

✅ با هاگ زایی

۲۷) محل تشکیل هاگ کجاست؟

✅ هاگدان

۲۸) ویژگی های هاگ ها را بیان کنید؟

✅ کوچک – سبک – مقاوم – دارای قابلیت رشد

۲۹) هاگ ها چگونه در محیط پراکنده می شوند؟

✅ به کمک باد و آب

۳۰) تولیدمثل غیرجنسی در گیاهان چگونه انجام می شود؟

✅ با جوانه ها – ساقه ها

۳۱) یک نمونه از بخش های ویژه ای برای تولیدمثل رویشی در گیاهان استفاده می شود را نام ببرید؟

✅ جوانه های روی لبه برگ ها

۳۲) آیا گیاهانی وجود دارند که بخش های ویژه ای برای تولیدمثل غیرجنسی داشته باشند؟ توضیح دهید.

✅ بله – مانند گیاهانی که روی لبه برگ های آن ها جوانه های مخصوص رشد وجود دارد. مثل اشک عروس و کالاکونه

۳۳) چرا در جاندارانی که تولیدمثل جنسی دارند با افزایش تفاوت ها (در نر و ماده) آشکار می شود؟

✅ زیرا با افزایش سن صفات ثانویه بروز می کند.

۳۴) اندام های تولیدمثل در جانوران چه وظیفه ای دارند؟

✅ در این اندام ها سلول های جنسی یا گامت تولید می شوند.

۳۵) سلول تخم چگونه به وجود می آید؟

✅ از ترکیب شدن گامت نر با گامت ماده، سلول تخم به وجود می آید.

۳۶) لقاح چیست؟

✅ به ترکیب شدن گامت نر با ماده لقاح می گویند.

۳۷) چگونه از یک سلول تخم جانداری جدید تشکیل می شود؟

✅ سلول تخم، بارها تقسیم می شود و در نهایت از رشد و نمو سلول های حاصل از آن جاندار کاملی تشکیل می شود.

۳۸) تعداد کروموزوم های گامت ها چقدر است؟

✅ نصف تعداد کروموزوم های سلولی است که از آن به وجود آمده است.

۳۹) تعداد کروموزوم های هر کدام از سلول های زیر در انسان چند عدد است؟

الف) گامت نر ب) سلول تخم ج) گامت ماده

✅ الف: ۲۳
ب: ۴۶
ج: ۲۳

۴۰) گامت ها در نتیجه تقسیم میوز ایجاد می شود.

۴۱) مقدار DNA در تقسیم میوز ابتدا چند برابر می شود؟

✅ ۲ برابر

۴۲) اهمیت نصف شدن تعداد کروموزوم های گامت ها در تقسیم میوز در چیست؟

✅ از دو برابر شدن تعداد کروموزوم ها در نسل های متوالی جلوگیری می شود.

۴۳) اساس تولید مثل جنسی در همه جانداران چیست؟

✅ تولید گامت های نر و ماده است.

۴۴) چند نوع لقاح وجود دارد؟

✅ داخلی و خارجی

۴۵) لقاح خارجی چیست؟

✅ لقاحی است که در آن گامت های ماده و اسپرم در خارج از بدن جانور ماده ترکیب می شوند.

۴۶) لقاح داخلی چیست؟‌

✅ در لقاح داخلی گامت های ماده و اسپرم در درون بدن جانور ماده ترکیب می شوند.

۴۷) کدام نوع از جانوران لقاح خارجی دارند؟‌

✅ ماهی ها – دوزیستان (جانورانی که در آب زندگی می کنند)

۴۸) کدام نوع از جانوران لقاح داخلی دارند؟‌

✅ جانورانی که در خشکی زندگی می کنند. مانند خزندگان – پرندگان – پستانداران.

۴۹) رحم چیست؟

✅ بخشی از بدن مادر در پستانداران است که به رشد و نمو جنین اختصاص دارد.

۵۰) کار بند ناف چیست؟

✅ بند ناف با رگ‌های خونی‌ای که دارد، بین جنین ودستگاه گردش خون مادر ارتباط ایجاد می‌کند؛ یعنی بند ناف، مواد مغذی و اکسیژن را از مادر به جنین می‌رساند و مواد دفعی جنین را نیز به بدن مادر می‌برد.

۵۱) در انسان تولید اسپرم ها از چه زمانی شروع می شود و تا چه زمانی ادامه دارد؟

✅ بعد از بلوغ تولید می شوند و این عمل معمولا تا کهنسالی ادامه دارد.

۵۲) تولید گامت های ماده در انسان به چه صورت است؟

✅ بعد از بلوغ معمولا در هر ماه یک گامت از تخمدان جدا می شود و معمولا در ۵۰ سالگی متوقف می شود.

۵۳) چه چیزی برای سلامت غده های جنسی ضروری است؟

✅ تغذیه مناسب و رعایت بهداشت

۵۴) نام غده های جنسی زنان چیست؟

✅ تخمدان

۵۵) گامت های ماده در چه زمانی در این غدد ایجاد می شوند؟

✅ در دوران جنینی مشخص تولید می شوند.

۵۶) بعد از بلوغ در هر ماه چند گامت از غده زنان آزاد می شوند؟

✅ یک گامت

۵۷) آزادسازی گامت ماده در زنان بالغ معمولا تا چه زمانی ادامه می یابد؟

✅ حدود سن ۵۰ سالگی

۵۸) اندام های تولید مثلی در گیاهان گلدار چه می باشد؟

✅ گل

۵۹) بخش های ماده و نر گل چه نام دارد؟

✅ مادگی بخش ماده – پرچم بخش نر

۶۰) بخش ماده گل کدام است و شامل چه قسمت هایی است؟

✅ مادگی و شامل:‌ کلاله – خامه – تخمدان

۶۱) بخش نر گل کدام است و شامل چه قسمت هایی است؟

✅ پرچم و شامل:‌ بساک و میله

۶۲) گامت جنسی در کدام قسمت از گیاهان تشکیل می شوند؟

✅ گامت های ماده در تخمک ها و گامت های نر در دانه های گرده به وجود می آیند.

۶۳) گرده افشانی چیست؟

✅ قرار گرفتن دانه های گرده روی مادگی و ترکیب گامت های نر و ماده و تشکیل سلول تخم

۶۴) چگونگی انجام لقاح در گیاهان از زمانی که دانه گرده بر روی کلاله می نشیند را توضیح دهید؟

✅ در این هنگام لوله ای از دانه گرده تشکیل و گامت نر را به سمت گامت ماده می برد و سلول تخم از لقاح گامت های نر و ماده تشکیل می شوند.

۶۵) کار لوله گرده چیست؟

✅ با رشد خود گامت نر را به ماده می رساند.

۶۶) سلول تخم در گیاهان گلدار چگونه تشکیل می شود؟

✅ سلول تخم بعد از ترکیب گامت های نر و ماده تشکیل می شود.

۶۷) بخش نر گل پرچم و بخش ماده گل مادگی نام دارد.

۶۸) میوه چگونه به وجود می آید؟

✅ از رشد تخمدان ایجاد می شود.

۶۹) میوه از رشد تخمدان مادگی در گل به وجود می آید.

۷۰) دانه چگونه به وجود می آید؟

✅ تخمک ها رشد می کنند و به دانه تبدیل می شوند.

 

🔔 حتما ببینید: فیلم آموزش خط به خط ریاضی هشتم 

18 دیدگاه دربارهٔ «سوالات درس 8 علوم هشتم با جواب»

  1. با احترام و سپاس فراوان از شما که از مطالب وب‌سایت عینکی استفاده کردی. امیدواریم که مطالب برای شما مفید بوده باشه. از اینکه وقت خود را صرف مطالعه مطالب مجموعه آموزشی عینکی کردید، سپاسگزاریم.

   حتما کانال اپارات هم دنبال کن کلی فیلم آموزشی رایگان برات گذاشتیم

  1. با احترام و سپاس فراوان از شما که از مطالب وب‌سایت عینکی استفاده کردی. امیدواریم که مطالب برای شما مفید بوده باشه. از اینکه وقت خود را صرف مطالعه مطالب مجموعه آموزشی عینکی کردید، سپاسگزاریم.

   حتما کانال اپارات هم دنبال کن کلی فیلم آموزشی رایگان برات گذاشتیم

  1. با احترام و سپاس فراوان از شما که از مطالب وب‌سایت عینکی استفاده کردی. امیدواریم که مطالب برای شما مفید بوده باشه. از اینکه وقت خود را صرف مطالعه مطالب مجموعه آموزشی عینکی کردید، سپاسگزاریم.

   حتما کانال اپارات هم دنبال کن کلی فیلم آموزشی رایگان برات گذاشتیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *