عینکی

دیدتان را به یادگیری متحول کنید.
0

سوالات درس 1 جغرافیا دهم با جواب

شهربانو دوستی

درباره نویسنده
شهربانو دوستی هستم، مدیر و موسس وب سایت عینکی دبیر آموزش و پرورش و علاقه مند به سئو

سوالات درس 1 جغرافیا دهم با جواب

سوالات درس 1 جغرافیا دهم با جواب

۱) جغرافیا را تعریف کنید.

✅ جغرافیا علم بررسی روابط متقابل انسان و محیط است.

۲) اهمیت دید ترکیبی برای جغرافی دان را توضیح دهید.

✅ دید ترکیبی به جغرافیدان کمک می کند تا به طور همه جانبه و جامع، پدیده ها را با تمام ویژگی های آن در یک مکان مورد مطالعه قرار دهد.

۳) نقش علوم مختلف مانند جغرافیا در بهبود زندگی بشر را توضیح دهید.

✅ انسان در طول تاریخ تلاش کرده است که ناشناخته های جهان هستی را معلوم و با استفاده از علوم مختلف، وضع زندگی خود را بهبود بخشد. یکی از علومی که به جرئت می توان گفت از قدیمی ترین دانش های بشری به شمار می رود، جغرافیاست.

۴) روش مطالعه در جغرافیا چیست؟

✅ کلّی نگری یا دید ترکیبی

۵) مفهوم لغوی جغرافیا را بنویسید.

✅ جغرافیا شامل کلمات (GEO زمین) و (GRAPHY ترسیم) می باشد یعنی ترسیم زمین.

۶) دو گونه عملکرد انسان در ارتباط با محیط طبیعی را بنویسید.

✅ الف- درک توان ها و استفاده از منابع برای رفع نیازها
ب- نگاه سودجویانه برای رسیدن به خواسته ها

۷) اهمیت دانش جغرافیا را بنویسید.

✅ جغرافیا آن قسمت از دانش بشری است که به انسان کمک می کند با ویژگی های طبیعی و انسانی و روابط بین آنها در محیط آشنا شود و از آنها در جهت بهبود زندگی خویش استفاده کند.

۸) چه عواملی موجب گسترش دسترسی انسان بر محیط شود؟

✅ در دهه های اخیر، فناوری به کمک انسان آمده و سبب شده است که انسان در محیط، تأثیر بسیاری بگذارد. فناوری های جدید، انسان را قادر به بهره برداری از اعماق زمین کرده و میزان دسترسی انسان را گسترش داده است.

۹) سه شاخه اصلی دانش جغرافیا را نام ببرید.

✅ الف- جغرافیای طبیعی
ب- جغرافیای انسانی
پ- فنون جغرافیایی

۱۰) محیط طبیعی متعادل است یا نامتعادل؟

✅ متعادل

۱۱) شاخه های جغرافیای انسانی را نام ببرید.

✅ الف- جغرافیای جمعیت
ب- جغرافیای سیاسی
پ- جغرافیای اقتصادی
ت- جغرافیای شهری و….

۱۲) نحوه تغییر شکل مکان ها چگونه انجام می شود؟

✅ در هر مکان، پدیده های مختلفی هستند که بر یکدیگر تأثیر گذاشته و به نوبه خود از هم تأثیر می پذیرند؛ به طور مثال یک روستا را در نظر بگیرید که خاک، آب، سرمایه و نیروی انسانی آن بر نوع اشتغال آن تأثیر می گذارد.

این روند تأثیرگذاری و تأثیرپذیری به صورت جریانی پیوسته در مکان ادامه دارد و سبب تغییر شکل مکان ها می شود.

۱۳) هر یک از شاخه های جغرافیا از کدام علم بهره می برد؟

✅ ژِئومورفولوژی (زمین شناسی)
آب و هوا شناسی (هواشناسی)
کارتوگرافی (هندسه)
جغرافیای سیاسی (علوم سیاسی)

۱۴) ارتباط جغرافیا با دیگر علوم را بنویسید و نتیجه گیری کنید.

✅ بنابراین علم جغرافیا از یافته های علوم دیگر استفاده کرده و با یک دید همه جانبه بررسی ها و مطالعات خود را درمورد پراکندگی پدیده ها و روابط بین آنها انجام می دهد.

البته این رابطه بین جغرافیا با سایر علوم دو سویه بوده و در یک جریان دو طرفه از داده ها و یافته های یکدیگر استفاده می نمایند.

۱۵) تفاوت هواشناسی و آب و هواشناسی را بنویسید.

✅ «با افزایش ارتفاع دما کاهش می یابد» یک اصل هواشناسی است ولی بررسی تأثیر این رابطه بر مکان و زندگی انسان نظیر: نوع مصالح ساختمانی، منابع آب، فعالیت اقتصادی، جاذبه های گردشگری و … در حوزه آب و هواشناسی است.

۱۶) تفاوت اقتصاد و جغرافیای اقتصادی را توضیح دهید.

✅ علم اقتصاد تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات، نظام های اقتصادی و عرضه و تقاضا را مطالعه می کند و جغرافیای اقتصادی به چگونگی معیشت گروه های انسانی در مکان های مختلف در رابطه با محیط زندگی شان می پردازد برای مثال چگونه منابع معدنی یک ناحیه در شکل گیری شهرهای صنعتی تأثیر دارد.

۱۷) ارتباط جغرافیا با علم آمار را شرح دهید.

✅ جغرافیدان جهت جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد نیاز خود از علم آمار و فناوری اطلاعات و ارتباط کمک گرفته و با استفاده از سخت افزار و نرم افزارهای متعدد در زمان کوتاه و با دقت زیاد به سؤالات تحقیق خودپاسخ می دهد.

۱۸) مفاهیم اساسی دانش جغرافیا را نام ببرید.

✅ مکان و روابط انسان و محیط

۱۹) تعریف مکان را بنویسید.

✅ بسیاری از فعالیت های انسان در جا و محل معیّنی انجام می شود. این جا و محل را مکان می نامند؛ به طور مثال: خانه، مزرعه، مدرسه و کارخانه هر کدام، مکان است.

۲۰) مهم ترین فنون جغرافیایی را نام ببرید.

✅ الف- سنجش از دور
ب- سیستم اطلاعات جغرافیایی(gis)
پ- نقشه کشی یا کارتوگرافی

۲۱) دو عامل مهم در جغرافیا را نام ببرید.

✅ انسان و محیط

۲۲) شاخه های اصلی جغرافیای طبیعی را نام ببرید.

✅ الف- ژئومورفولوژی
ب- جغرافیای آب ها
پ- آب و هوا شناسی
ت- جغرافیای خاک ها و….

۲۳) انسان چگونه توانست تا از محیط خود بهرمند شود؟

✅ با ورود انسان، زمینه های تغییر در محیط فراهم می شود. هوش و استعداد انسان به او در جهت تغییر کمک میکند تا از محیط خود بهره مند شود.

۲۴) ارتباط بین جغرافیا با سایر علوم را شرح دهید.

✅ بین جغرافیا و سایر رشته ها ارتباط وجود دارد. جغرافیا با کمک گرفتن از سایر علوم به سؤالات خود پاسخ می دهد. بنابراین برخی جغرافیا را پلی بین رشته های مختلف علوم می دانند که علوم طبیعی را به علوم انسانی پیوند می دهد.

۲۵) محیط جغرافیایی چیست و چگونه به وجود می آید؟

✅ انسان برای رفع نیازهای خود به تغییر محیط دست می زند و در نتیجه محیط طبیعی به محیط جغرافیایی تبدیل می شود.

۲۶) تعریف جغرافیا از نظر اراتوستن را بنویسید.

✅ مطالعه زمین به عنوان جایگاه انسان

۲۷) چرا جغرافیا علمی برای زندگی بهتر است؟

✅ از آنجا که جغرافیا توان روابط متقابل انسان را با محیط، مطالعه و بررسی می کند، بنابراین شناخت توان ها و ظرفیت های محیطی بدون دانش جغرافیا ممکن نیست؛ پس جغرافیا علمی برای زندگی بهتر است.

 

👈🏻 سوالات درس 2 جغرافیای دهم با جواب

 

۲۸) واژه جغرافیا اولین بار توسط کدام دانشمند یونانی به کار برده شد؟

✅ اراتوستن

۲۹) چرا روش مطالعه در جغرافیا کلی نگری یا ترکیبی است؟

✅ زیرا اجزاء و عوامل محیط جغرافیایی در ارتباط با یک دیگر عمل می کنند.

۳۰) به دست آوردن اطلاعاتی درمورد کره زمین چه کمکی به ما می کند؟

✅ دانش ما از محیط پیرامون و سایر مکان ها افزایش یابد.

۳۱) اگر بخواهیم روستایی را با دید ترکیبی مطالعه کنیم باید به چه عواملی توجه کنیم؟

✅  الف- میزان شیب روستا
ب- منابع آب سطحی و زیرزمین روستا
پ- وضعیت راه ها امکانات زیرساختی روستا
ت- وضعیت سیل خیزی و زلزله خیزی روستا و……

۳۲) چرا جغرافی دان با دید ترکیبی یا کل نگری، موضوعات را مطالعه و بررسی می کند؟

الف) چون انسان باید نیاز های خود را از محیط بر طرف سازد.
ب) زیرا اجزاء و عوامل محیط جغرافیایی در ارتباط با یکدیگر عمل می کند.
ج) زیرا بین همه شاخه های علوم ارتباط وجود دارد.
د) چون انسان تحت تأثیر عوامل محیطی است و تأثیر پذیری زیادی از محیط دارد.

✅ ب) زیرا اجزاء و عوامل محیط جغرافیایی در ارتباط با یکدیگر عمل می کند.

۳۳) چرا گفته می شود جغرافیا علمی برای زندگی بهتر است؟

الف) چون سبب شناخت بیشتر انسان از محیط های پیرامون می شود.
ب) زیرا مکان های مختلف در جغرافیا مطالعه می شوند.
ج) زیرا توان روابط متقابل انسان را با محیط، مطالعه و بررسی می کند.
د) چون از سایر شاخه های علمی کمک می گیرد.

✅ ج) زیرا توان روابط متقابل انسان را با محیط، مطالعه و بررسی می کند.

۳۴) انسان به چه منظوری در محیط تغییر ایجاد می کند؟

الف) برای شکل دهی محیط جغرافیایی
ب) برای برقراری تعادل در محیط
ج) به منظور تأثیر گذاری بر محیط
د) برای رفع نیازها

✅ د) برای رفع نیازها

۳۵) نتیجه روند تأثیرگذاری و تأثیرپذیری پدیده ها به صورت جریانی پیوسته در مکان ها چیست؟

الف) برقراری تعادل مکانی
ب) تغییر شکل مکان
ج) بهره برداری از محیط
د) تخریب مکان ها

✅ ب) تغییر شکل مکان

۳۶) جغرافیا به عنوان پلی بین رشته های مختلف، کدام علوم را به هم پیوند می دهد؟

الف) علوم زمین را با علوم انسانی
ب) علوم کشاورزی را با علوم انسانی
ج) علوم طبیعی را با علوم انسانی
د) علوم فنی را با علوم انسانی

✅  ج) علوم طبیعی را با علوم انسانی

 

🔔 حتما ببینید: فیلم حل سوالات پر تکرار ریاضی دهم تجربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *