عینکی

دیدتان را به یادگیری متحول کنید.
0

سوالات درس 11 مطالعات نهم با جواب

سوالات درس 11 مطالعات نهم با جواب

شهربانو دوستی

درباره نویسنده
شهربانو دوستی هستم، مدیر و موسس وب سایت عینکی دبیر آموزش و پرورش و علاقه مند به سئو

سوالات درس 11 مطالعات نهم با جواب

سوالات درس 11 مطالعات نهم با جواب

۱) چه گروهی صفویان را ساقط کردند؟

✅ افغان ها

۲) آخرین پادشاه صفوی که بود؟

✅ سلطان

۳) اوضاع سیاسی ایران هنگام سقوط حکومت صفوی چیست؟

✅ افغان ها در اصفهان – روسیه در شمال – عثمانی ها در غرب

۴) چه کسی افغان ها را سرکوب و تار و مار کرد و سپس نیروهای روسیه و عثمانی را از ایران بیرون راند؟

✅ نادر شاه

۵) نادر چگونه بر تخت سلطنت نشست؟

✅ افغان ها را سرکوب کرد و سپس نیروهای روسیه و عثمانی را از ایران بیرون راند.

۶) چه کسی افشاریه را بنیان نهاد؟

✅ نادر

۷) نادر چند سال پادشاهی کرد؟

✅ ۱۲ سال

۸) فرماندهان سپاه نادر شاه چرا او را به قتل رساندند؟

✅ بدگمانی به اطرافیان و سرداران و رفتارهای بی رحمانه او

۹) چه کسی پس از نادر آرامش را به کشور برگرداند؟

✅ کریمخان

۱۰) رفتار کریمخان با مردم چگونه بود؟

✅ او به رفاه عمومی مردم توجه می کرد و به صلح، آسایش و آرامش آنها اهمیت می داد و می کوشید از بروز ناامنی و شورش های داخلی جلوگیری کند.

۱۱) پایتخت زندیه کجا بود؟

✅ شیراز

۱۲) آخرین فرمانروای زندیه که بود؟

✅ لطفعلی خان

۱۳) پایتخت قاجار کدام شهر بود؟

✅ تهران

۱۴) آقامحمدخان چگونه بود؟

✅ فردی تندخو و بی رحم بود.

۱۵) سرانجام آقامحمدخان چه بود؟

✅  به دست خدمتکارانش کشته شد.

۱۶) پس از آقامحمدخان چه کسی به قدرت رسید؟

✅  فتحعلی شاه

۱۷) نسبت فتحعلی شاه و آقامحمدخان چه بود؟

✅ برادر زاده بودند.

۱۸) در فاصله سقوط صفویه تا روی کار آمدن قاجاریه چه اتفاقی در اروپا افتاده بود؟

✅ انقلاب صنعتی

۱۹) انقلاب صنعتی از کدام کشور شروع شد؟

✅ انگلستان

۲۰) انقلاب صنعتی در اروپا باعث چه چیزی شد؟

✅ موجب شکوفایی اقتصادی و افزایش قدرت نظامی و سیاسی کشورهای اروپایی شد.

۲۱) روسیه در زمان فرمانروایی چه کسی از ضعف به قدرت رسید؟

✅ پترکبیر

۲۲) یکی از اهداف استعماری روسیه چه بود؟

✅ رسیدن به آب های خلیج فارس و اقیانوس هند

۲۳) نام عهدنامۀ بین ایران و روسیه چه بود؟

✅ گلستان

۲۴) عهدنامۀ گلستان چند سال بعد از جنگ بین ایران و روسیه برقرار شد؟

✅ ۱۰ سال

۲۵) طی عهدنامه گلستان کدام قسمتها از ایران جدا شد؟

✅ گرجستان و داغستان و شهرهای باکو و گنجه

۲۶) عهدنامه بعد از گلستان چه بود؟

✅ ترکمنچای

۲۷) عهدنامه گلستان بین ایران و کدام کشور بسته شد؟

✅ روسیه

۲۸) عهدنامه ترکمانچای بین ایران و کدام کشور بسته شد؟

✅ روسیه

۲۹) مفاد عهدنامه گلستان چه بود؟

✅ ایران از داشتن کشتی جنگی در دریای مازندران محروم گردید و مجبور به پرداخت غرامت شد.

۳۰) مفاد عهدنامه ترکمانچای چه بود؟

✅ سرزمین های ایرانی شمال رود ارس به تصرف روسیه درآمد.

۳۱) در دورهٔ قاجار، مهمترین مستعمرهٔ انگلستان کدام کشور بود؟

✅ هندوستان

۳۲) هدف اصلی انگلستان از برقراری ارتباط با حکومت قاجار چه بود؟

✅ عدم دسترسی کشورهای رقیب از طریق ایران به هندوستان

۳۳) عهدنامه ای که در زمان فتحعلی شاه میان ایران و انگلستان بسته شد ، قاجار را متعهد به چه چیزی کرد؟

✅ به هیچ کشوری اجازه ندهد از خاک ایران به هندوستان کشرکشی کند.

۳۴) عهدنامه ای که در زمان فتحعلی شاه میان ایران و انگلستان بسته شد ، انگلستان را متعهد به چه چیزی کرد؟

✅حمایت مالی و نظامی ایران در صورت حمله کشورهای دیگر

۳۵) در دوران محمدشاه و ناصرالدین شاه انگلستان چگونه بر عهد خود وفا نکرد؟

✅ لشکرکشی به خلیج فارس – حمله به جزایر و بنادر ایران – جدایی افغانستان از ایران

۳۶) نادر از موقعیت حساس خلیج فارس و اهمیت نیروی دریایی آگاه بود.

۳۷) کریمخان حکومتِ بخش بزرگی از ایران به جز خراسان را به دست گرفت و سلسلهٔ زندیه را بنیان گذاشت.

۳۸) کریم خان به جای عنوان شاه، لقب وکیل الرُّعایا، یعنی نمایندهٔ مردم، را برای خود برگزید.

۳۹) دوران فرمانروایی کریمخان ۳۰ سال طول کشید.

۴۰) بناهای مهمی مانند بازار وکیل، مسجد وکیل، حمام وکیل و ارگ کریم خان در شیراز، پایتخت زندیه، ساخته شد.

۴۱) چه کسی پس از کریمخان حکومت قاجار را بنیان گذاشت.

✅ آقا محمدخان

۴۲) ایل قاجار یکی از ایل های ترک تبار ایران بود.

۴۳) آقا محمدخان مردم کرمان را به دلیل پناه دادن به لطفعلی خان، بی رحمانه مجازات کرد.

۴۴) دوره حکومت فتحعلی شاه، هم زمان با آغاز نفوذ و دخالت گسترده کشورهای روسیه، انگلستان و فرانسه در ایران بود.

۴۵) در زمان فتحعلی شاه، روسیه با ارتشی مجهز به سلاح های جدید و آشنا با فنون جنگی تازه به قلمرو ایران در قفقاز حمله کرد.

۴۶) انگلیسی ها ناصرالدین شاه را نیز وادار کردند که با جدایی قسمت شرقی سیستان و بلوچستان از ایران موافقت کند.

۴۷) اوضاع کشور پس از سقوط سلسله صفوی چگونه بود؟

✅ در پی تسلط افغان ها بر اصفهان و برکناری و قتل شاه سلطان حسین صفوی، ایران گرفتار تجزیه و تفرقه شد.

افغان ها توان حکومت بر سراسر ایران را نداشتند .به همین دلیل، در گوشه و کنار کشور مدعیانی سر برآوردند. روسیه و عثمانی نیز با استفاده از آشفتگی اوضاع، قسمتهایی از شمال و غرب ایران را اشغال کردند.

۴۸) نادر چگونه به قدرت رسید و چه سلسله ای را بنیان نهاد؟

✅ در اوضاع آشفته کشور، نادر که سرداری از ایل افشار بود، برای نجات ایران به یکی از شاهزادگان صفوی پیوست .

او و سپاهیانش، نخست افغان ها را سرکوب و تار و مار کردند و سپس نیروهای روسیه و عثمانی را از ایران بیرون راندند.

نادر پس از این پیروزی ها، خاندان صفوی را کنار زد و خود بر تخت شاهی نشست .بدین ترتیب، سلسله افشاریه پایه گذاری شد.

۴۹) نادر شاه افشار چند سال حکومت کرد و چرا به هند لشکر کشید؟

✅ بیشتر دوره دوازده ساله پادشاهی نادر به نبرد با بیگانگان و فرونشاندن شورشهای داخلی گذشت.

نادرشاه در تعقیب گروهی از افغان های شورشی که به هندوستان گریخته بودند، به آن کشور لشکر کشید. او تا دهلی پیش رفت و با غنیمت های بسیار به کشور بازگشت.

 

💯 همچنین بخوانید: سوالات درس 12 مطالعات نهم

 

۵۰) تصمیم نادرشاه افشار برای تبدیل ایران به یک کشور یکپارچه و قدرتمند چه بود.

✅ برای اینکه بتواند از استقلال و تمامیت سرزمینی خود در برابر دشمنان دفاع کند. وی از موقعیت حساس خلیج فارس و اهمیت نیروی دریایی آگاه بود؛ از این رو، برای تأسیس نیروی دریایی ایران در خلیج فارس، کارهایی انجام داد اما این کارها با مرگ او متوقف شد.

۵۱) چه چیز سبب قتل نادرشاه افشار توسط فرماندهان سپاهش شد؟

✅ نافرمانی ها و شورش های پیاپی در سال های پایانی حکومت نادر، تأثیر روحی و روانی نامطلوبی بر او گذاشت. او که نسبت به اطرافیان و سرداران خود بدگمان شده بود، به رفتارهای خشونت آمیز و بی رحمانه روی آورد . فرماندهان سپاه نادرشاه که از جان خود می ترسیدند، او را به قتل رساندند.

۵۲) اوضاع ایران پس از قتل نادر چگونه بود؟

✅ به دنبال قتل نادرشاه، ایران بار دیگر به صحنه جنگ حاکمان محلی و سران ایل ها تبدیل شد و نا آرامی و آشوب سراسر کشور را فراگرفت. از قلمرو پهناوری هم که نادرشاه بر آن فرمان می راند، فقط خراسان در اختیار شاهرخ، نوه او، باقی ماند.

۵۳) چه کسی سلسله زندیه را پایه گذاری کرد، چه لقبی داشت و چگونه حکومت می کرد؟

✅ سرانجام، کریمخان از ایل زندیه، با پیروزی بر دیگر مدعیان حکومت، برای مدتی به درگیری ها و نزاع های داخلی پایان بخشید.

او حکومتِ بخش بزرگی از ایران به جز خراسان را به دست گرفت و سلسله زندیه را بنیان گذاشت.

کریم خان به جای عنوان شاه، لقب وکیل الرعایا یعنی نماینده مردم را برای خود برگزید. او با ملایمت و مهربانی با مردم رفتار می کرد، به صلح، آسایش و آرامش عمومی اهمیت می داد و می کوشید با استفاده از شیوه های مسالمت آمیز، از بروز ناامنی و شورش های داخلی جلوگیری کند.

۵۴) کریم خان زند چند سال حکومت کرد ودر زمان وی چه بناهایی ساخته شد؟

✅ دوران فرمانروایی کریم خان سی سال طول کشید .در این دوران، ثبات و آرامش نسبی در سراسر کشور به وجود آمد و در نتیجه، اوضاع اجتماعی و اقتصادی بهتر شد.

در این زمان، بناهای مهمی مانند بازار وکیل، مسجد وکیل، حمام وکیل و ارگ کریم خان در شیراز، پایتخت زندیه، ساخته شد و فعّالیت های علمی و فرهنگی در آن شهر رونق گرفت. با مرگ وکیل الرعایا، افراد خاندان او برای کسب قدرت با یکدیگر درگیر شدند و بار دیگر جنگ داخلی کشور را فرا گرفت.

۵۵) آقامحمد خان قاجار چگونه به قدرت رسید؟

✅  ایل قاجار یکی از ایل های ترک تبار ایران بود .رئیس این ایل پس از کشته شدن نادرشاه مدعی حکومت ایران شد اما از کریمخان زند شکست خورد و به قتل رسید.

پسر او، آقامحمدخان، پس از مرگ کریمخان تلاش برای رسیدن به حکومت را آغاز کرد. او پس از مدتی جنگ و گریز، لطفعلی خان، آخرین فرمانروای زندیه را شکست داد و به قتل رساند. همچنین، مردم کرمان را به دلیل پناه دادن به لطفعلی خان، بی رحمانه مجازات کرد.

۵۶) دوره حکومت فتحعلی شاه با شروع نفوذ چه کشورهایی در ایران همزمان شد؟

✅ پس از آنکه آقامحمدخان به دست خدمتکارانش کشته شد، برادرزاده او، فتحعلیشاه، به قدرت رسید. دوره حکومت فتحعلی شاه، همزمان با آغاز نفوذ و دخالت گسترده کشورهای روسیه، انگلستان و فرانسه در ایران بود.

۵۷) علل تغییرات در اروپا همزمان با روی کارآمدن قاجاریه که سبب افزایش رقابت استعماری آنان شد چه بود؟

✅ انقلاب صنعتی که از انگلستان آغاز شد و در اروپا گسترش یافت. و نیروی ماشین و ابزارهای صنعتی جای نیروی انسان و ابزارهای دستی را در تولید گرفت. از این رو، سرعت و میزان تولید افزایش یافت. انقلاب صنعتی موجب شکوفایی اقتصادی و افزایش قدرت نظامی و سیاسی کشورهای اروپایی شد و توجه آنها را به سوی کشورهایی که مواد اوّلیه یا بازار مصرف مناسبی داشتند، جلب کرد.

۵۸) روسیه از چه زمانی قدرتمند شد و پس از آن چه اهدافی را دنبال کرد؟

✅ بعد از فرمانروایی پتر و در نتیجه برنامه ها و فعّالیت های او به کشوری قدرتمند و استعمارگر تبدیل شد. پس از آن نیز با حمله به کشورهای همسایه، قلمرو خود را گسترش داد. یکی از اهداف استعماری این کشور رسیدن به آ بهای آزاد و گرم خلیج فارس و اقیانوس هند بود.

۵۹) عهدنامه گلستان چرا میان ایران و روسیه بسته شد و به موجب این قرارداد کدام مناطق از ایران جدا شد؟

✅ در زمان فتحعلی شاه، روسیه با ارتشی مجهز به سلاح های جدید و آشنا با فنون جنگی تازه به قلمرو ایران در قفقاز حمله کرد. سپاه ایران با جنگاوران ایل های مختلف ولی با سلاح های ابتدایی به مقابله پرداخت .سرانجام پس از ده سال، روسیه پیروز شد و عهدنامۀ گلستان را به ایران تحمیل کرد و به موجب آن، ایالت های گرجستان و داغستان و شهرهای باکو و گنجه از حاکمیت ایران خارج شدند و تحت حاکمیت روسیه قرار گرفتند.

۶۰) چرا عهدنامه ترکمنچای میان ایران و روسیه بسته شد و چه مفادی داشت؟

✅ جنگاوران ایل ها و نیروهای داوطلب مردمی برای جبران عهدنامه گلستان با فتوای علما به سرعت مناطق اشغال شده را آزاد کردند روسیه با تمام قوا وارد جنگ شد و با شکست دادن سپاه ایران، عهدنامۀ ترکمان چای را که ننگین تر از قرارداد گلستان بود به کشور ما تحمیل کرد.

بر اساس آن سرزمین های ایرانیِ شمال رود ارس به تصرف روسیه درآمد؛ ایران از کشتی رانی در دریای مازندران محروم گردید و مجبور به پرداخت غرامت شد.

۶۱) مهمترین هدف انگلستان از رابطه با حکومت قاجار چه بود؟

✅ جلوگیری از دسترسی کشورهای رقیب به هندوستان (مهمترین مستعمره انگلستان) از طریق ایران

۶۲) تعهدات ایران و انگلستان در عهدنامه های مرتبط با موضوع هند در زمان فتحعلی شاه چه بود؟

✅ بخشی از مفاد عهدنامه مفصل که در سال ۱۲۲۷ ق میان ایران و انگلستان بسته شد:
– انگلیسی ها نیز متعهد شدند که در صورت حمله کشورهای دیگر به ایران، به حکومت قاجار کمک های مالی حکومت قاجار تعهد کرد که به هیچ کشوری اجازه ندهد از خاک ایران به هندوستان لشکرکشی کند و نظامی کنند.
– اگر میان دولت ایران و طوایف افغان اختلاف و نزاعی صورت گرفت دولت انگلستان مداخله نخواهد کرد.

۶۳) افغانستان و بخشی از سیستان و بلوچستان چه زمانی از ایران جدا شد؟

✅ انگلستان در طول جنگ های روسیه با ایران، به تعهدات خود عمل نکرد. این کشور، در دوران محمدشاه و ناصرالدین شاه با لشکرکشی به خلیج فارس و حمله به جزایر و بنادر ایران، حکومت قاجار را مجبور کرد که به جدایی افغانستان از ایران رضایت دهد.

انگلیسی ها همچنین ناصرالدی نشاه را وادار کردند که با جدای قسمت شرقی سیستان و بلوچستان از ایران موافقت کند. علاوه بر اینها، تعدادی از جزایر ایرانی خلیج فارس را اشغال و به پایگاه نظامی خود تبدیل کردند.

 

🔔 حتما ببینید: فیلم آموزش خط به خط ریاضی نهم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *