عینکی

دیدتان را به یادگیری متحول کنید.
0

سوالات درس 2 علوم هشتم با جواب

سوالات درس 2 علوم هشتم با جواب

شهربانو دوستی

درباره نویسنده
شهربانو دوستی هستم، مدیر و موسس وب سایت عینکی دبیر آموزش و پرورش و علاقه مند به سئو

سوالات درس 2 علوم هشتم با جواب

سوالات درس 2 علوم هشتم با جواب

۱) ترش شدن شیر یک تغییر شیمیایی است. چرا؟

✅ چون مزه، بو و خواص شیر تغییر می کند و شیر ترش شده، قابل خوردن نیست.

۲) تغییرهای شیمیایی مفیدند یا مضر؟

✅ تغییرهای شیمیایی می توانند مفید یا مضر باشند.

۳) ترش شدن شیر یک تغییر شیمیایی مفید است؟

✅ خیر – ترش شدن شیر یک تغییر شیمیایی غیر مفید است.

۴) پخته شدن غذا یک تغییر فیزیکی مفید است؟

✅ خیر – پخته شدن غذا یک تغییر شیمیایی مفید است.

۵) پختن غذا یک تغییر شیمیایی مفید است؟

✅ بله – پختن غذا یک تغییر شیمیایی مفید است.

۶) چرا آتش سوزی در جنگل تغییر مضر است؟

✅ زیرا گازهای آلوده کننده تولید می شود و منابع تولید کننده اکسیژن و کاغذ و … از بین می رود. ولی از طرف دیگر باعث فعال شدن دانه ی سخت و نهفته درختان در روی زمین می شود.

۷) چرا پیر شدن تغییر مضر است؟

✅ زیرا سلول ها فرسوده شده و توانایی انسان کاهش می یابد ولی از طرف دیگر باعث رشد و تکامل فرد می شود.

۸) چرا فاسد شدن میوه تغییر مضر است؟

✅ زیرا موجب رشد میکروب ها شده و بیماری زا می باشد. از طرف دیگر بازگشت مواد به طبیعت است و اگر در پای درختان فاسد شود. به صورت معدنی به خاک باز می گردد و موجب رشد گیاه می شود که در این صورت مفید است.

۹) چرا زنگ زدن آهن تغییر مضر است؟

✅ مضر است زیرا استحکام فلز کم می شود از طرف دیگر باعث بازگشت مواد به طبیعت است.

۱۰) چرا پوسیدگی کاغذ تغییر مضر است؟

✅ مضر است زیرا استحکام کاغذ کم می شود از طرف دیگر باعث بازگشت مواد به طبیعت است.

۱۱) وقتی یک ماده دچار تغییر شیمیایی یا فیزیکی می شود، آیا انرژ شیمیایی آن تغییر می کند؟

✅ بله – در هر دو حالت تغییر شیمیایی یا فیزیکی، انرژی شیمیایی ماده تغییر می کند.

۱۲) اگر دو عدد قرص ویتامین ث را داخل نصف لیوان آب داخل لیوان چه تغییری می کند؟

✅ حل شدن قرص جوشان یک واکنش شیمیایی است. (تغییرات شیمیایی یا تغییرات دما همراه هستند.) که در آن مقداری انرژی مصرف می شود و گرماگیر است و دمای محتویات درون لیوان و در نتیجه دمای دماسنج پایین می آید.

۱۳) در اثر حل شدن قرص جوشان در آب چه ماده ای حاصل می شود؟

✅ گاز کربن دی اکسید

۱۴) چرا باید سوختن مواد را کنترل کرد؟

✅ زیرا در غیر این صورت، نمی توانیم از انرژی شیمیایی آزاد شده آن ها، به درستی استفاده کنیم.

۱۵) چرا هر چه هوای درون یک ظرف بیشتر باشد شمع زمان بیشتری روشن می ماند؟

✅ زیرا میزان اکسیژن لازم بیشتری برای سوختن شمع فراهم می شود و زمان روشن ماندن شمع طولانی می شود.

۱۶) گازهای اصلی تشکیل دهنده هوا چه هستند؟

✅ اکسیژن و نیتروژن

۱۷) چند درصد هوا را گاز اکسیژن و چند درصد را گاز نیتروژن تشکیل می دهد؟

✅۲۱ درصد اکسیژن و ۷۸ درصد نیتروژن

۱۸) آزمایشی طراحی کنید که ثابت کند یک پنجم هوا اکسیژن است.

✅ با استفاده یک لوله آزمایش که داخل آن هوا پر شده است یک سیم داخل آن قرار می دهیم و با استفاده از هیتر شروع به گرم کردن سیم می کنیم.

سیم با اکسیژن واکنش داده و شروع به سوختن می کند و با این روند پیستون شروع به حرکت کرده و به ۴/۵ مقدار اولیه می رسد که نشانه ۱/۵ هوا اکسیژن است.

۱۹) عناصر سازنده شمع را نام ببرید.

✅ هیدروژن و کربن

۲۰) اجزای مثلث آتش را نام ببرید.

✅ اکسیژن – ماده سوختنی – گرما

۲۱) همه مواد انرژی شیمیایی ذخیره شده دارند.

✅ این جمله صحیح است.

۲۲) تغییرهای شیمیایی می توانند مفید یا مضر باشند.

۲۳) مواد انرژی شیمیایی (ذخیره شده) دارند.

۲۴) تغییرهای شیمیایی می توانند مفید یا مضر باشند.

✅ این جمله صحیح است.

۲۵) ترش شدن شیر یک تغییر شیمیایی غیر مفید است.

✅ این جمله صحیح است.

۲۶) پخته شدن غذا یک تغییر فیزیکی مفید است.

✅ این جمله غلط است.

۲۷) پختن غذا یک تغییر شیمیایی مفید است.

✅ این جمله صحیح است.

۲۸) پختن غذا یک تغییر شیمایی مفید است و چه کمکی در بدن ما می کند؟

✅ کمک می کند تا هضم آن در بدن ما آسان تر انجام شود.

۲۹) مشخص کنید کدامیک از تغییر زیر مفید و کدامیک مضر است؟

✅ الف) آتش سوزی در جنگل:
زیان آور است: زیرا گازهای آلوده کننده تولید می شود و منابع تولید کننده اکسیژن و کاغذ و … از بین می رود. ولی از طرف دیگر باعث فعال شدن دانه ی سخت و نهفته درختان در روی زمین می شود.

ب) پیر شدن:
زیان بار است زیرا سلول ها فرسوده شده و توانایی انسان کاهش می یابد ولی از طرف دیگر باعث رشد و تکامل فرد می شود.

ج) فاسد شدن میوه:
مضر است زیرا موجب رشد میکروب ها شده و بیماری زا می باشد. از طرف دیگر بازگشت مواد به طبیعت است و اگر در پای درختان فاسد شود. به صورت معدنی به خاک باز می گردد و موجب رشد گیاه می شود که در این صورت مفید است.

د) زنگ زدن آهن:
مضر است زیرا استحکام فلز کم می شود از طرف دیگر باعث بازگشت مواد به طبیعت است.

ه) پوسیدگی کاغذ:
مضر است زیرا استحکام کاغذ کم می شود از طرف دیگر باعث بازگشت مواد به طبیعت است.

 

۳۰) در اثر تغییرهای شیمیایی و فیزیکی انرژی مواد تغییر می کند.

۳۱) برای استفاده کردن از انرژی شیمیایی مواد یک روش نام ببرید.

✅ سوختن

۳۲) سوختن نوعی تغییر شیمیایی است که با تولید نور و گرما همراه است.

۳۳) کدام گاز زغال نیم افروخته را شعله ورتر می کند؟

✅  اکسیژن

۳۴) حدود ۰/۰۳ درصد هوا را گاز دی اکسید کربن تشکیل می دهد که اساس آتش خاموش کن ها به حساب می آید.

۳۵) شمع از جنس پارافین است.

۳۶) در اثر سوختن پارافین شمع (هیدروکربن) کدام مواد تولید می شود (فرآورده ها کدامند)؟

الف) اکسیژن و کربن دی اکسید ب)‌ اکسیژن و بخار آب
ج) کربن دی اکسید و بخار آب د) نور و گرما

✅ ج) کربن دی اکسید و بخار آب

۳۷) فرآورده را تعریف کنید.

✅ به موادی که در طی واکنش در اثر شیمیایی (واکنش دهنده ها) تولید می شوند فرآورده می گویند.

۳۸) واکنش دهنده را تعریف کنید.

✅ به موادی که در ابتدای واکنش دچار تغییر شیمیایی می شوند واکنش دهنده گویند.

۳۹) گاز کربن مونوکسید چیست؟

✅ یک گاز بی رنگ، بی بو و بسیار سمی و کشنده است.

۴۰) مشخصات گاز کربن مونوکسید چیست؟

✅ یک گاز بی رنگ، بی بو و بسیار سمی و کشنده است.

۴۱) گاز گرفتگی و خفه شدن با گاز کربن مونوکسید را توضیح دهید.

✅ در اثر سوختن ناقص مواد آلی گاز بی رنگ و بی بویی تولید می شود. این گاز تمایل برای چسبیدن به هموگلوبین خوبی دارد و نمی گذارد اکسیژن در دم وارد شود، فرد در اثر کمبود اکسیژن به راحتی خفه می شود.

۴۲) آزمایشی طراحی کنید که نشان دهد از سوختن شمع ، گاز کربن دی اکسید تولید می شود.

✅ اگر گاز کربن دی اکسید حاصل از سوختن شمع وارد آب آهک شود، رنگ آن کدر می شود.

۴۳) جانداران چگونه انرژی مورد نیاز خود را تامین می کنند؟

✅ با سوزاندن مواد غذایی در بدن خود

۴۴) چرا حبه قند آغشته به خاک باغچه سریع تر می سوزد؟

✅ چون در خاک باغچه ماده ای وجود دارد که کمک می کند، سوختن قند آسان تر شود که همان کاتالیزگر است.

۴۵) کاتالیزگر چیست؟

✅ موادی که در خاک باغچه وجود دارد و چنانچه حبه قند آغشته به خاک باغچه شود کمک می کند سوختن قند آسان تر شود این مواد همان کاتالیزگر است.

۴۶) کاتالیزگرهایی که در بدن موجودات زنده وجود دارد چه نام دارد؟

✅ آنزیم

۴۷) کار آنزیم چیست؟

✅ آنزیم ها سبب می شوند تغییرات شیمیایی در بدن موجودات زنده سریع تر انجام شوند.

۴۸) گلوکز در بدن موجودات زنده به چه موادی تبدیل می شود؟

✅ ضمن آزاد کردن انرژی به کربن دی اکسید و بخار آب تبدیل می شود.

۴۹) چگونه می توان انرژی آهن را آزاد کرد؟

✅ یکی دیگر از راه های آزادسازی انرژی شیمیایی استفاده از انرژی الکترون ها می باشد. به وسیله دو تیغه ی مختلف و محلول اسیدی مناسب می توان از حرکت الکترون الکتریسیته به وجود آورد.

۵۰) برای استفاده کردن از انرژی ذخیره شده در مواد به جز سوزاندن آنها چه روش های دیگری وجود دارد؟

✅ ۱) انرژی ذخیره شده در غذاها در بدن وجود زنده با ترکیب با اکسیژن آزاد می شود.
۲) با انجام واکنش های شیمیایی مختلف در وسایلی مانند: باتری شیمیایی به انرژی الکتریکی تبدیل می شود.
۳) استفاده از نور برای تولید برق و گرما
۴) استفاده از خاصیت مغناطیسی مواد

۵۱) در باتری چه نوع تبدیل انرژی صورت می گیرد؟

✅انرژی شیمیایی مواد به انرژی الکتریکی تبدیل می شود.

۵۲) مثالی برای تبدیل انرژی شیمیایی مواد به شکل جریان الکتریکی بنویسید.

✅ باتری

۵۳) در تغییرهای شیمیایی موادی که دچار تغییر شیمیایی می شوند واکنش دهنده نامیده می شود.

۵۴) موادی که در اثر تغییرهای شیمیایی تولید می شوند فرآورده می گویند.

۵۵) در اثر سوختن چوب و گاز در فضای بسته یا اتاقی که هوا در آن جریان ندارد چه گازهایی تولید می شود؟

✅ کربن دی اکسید و بخار آب و کربن مونوکسید.

۵۶) در اثر سوختن چوب و گاز در فضای بسته یا اتاقی که هوا در آن جریان ندارد علاوه بر کربن دی اکسید و بخار آب، گاز کربن مونوکسید نیز تولید می شود.

۵۷) مواد غذایی مانند مواد دیگر، انرژی شیمیایی دارند.

۵۸) آنزیم ها باعث می شوند که تغییرات شیمیایی در بدن موجودات زنده کندتر انجام شود.

✅ این جمله غلط است.

۵۹) گلوکز نیز در بدن موجود زنده در حضور آنزیم با اکسیژن ترکیب و ضمن آزاد کردن انرژی به کربن دی اکسید و بخار آب تبدیل می شود.

۶۰) اگر فلزهای مس و آهن را در شرایط مناسب به طور غیر مستقیم به یکدیگر متصل کنید می توانید انرژی الکتریکی تولید کنید.

۶۱) اگر یک تغییر شیمیایی در شرایط مناسبی انجام شود، می تواند کار انجام دهد و جسمی را جا به جا کند.

 

🔔 حتما ببینید: فیلم آموزش خط به خط ریاضی هشتم 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *