عینکی

دیدتان را به یادگیری متحول کنید.
0

سوالات درس 8 آمادگی دفاعی با جواب

سوالات درس 8 آمادگی دفاعی با جواب

شهربانو دوستی

درباره نویسنده
شهربانو دوستی هستم، مدیر و موسس وب سایت عینکی دبیر آموزش و پرورش و علاقه مند به سئو

سوالات درس 8 آمادگی دفاعی با جواب

سوالات درس 8 آمادگی دفاعی با جواب

۱) چرا در نیروهای مسلح به افراد آموزش حرکات نظام جمع داده می شود؟ با ذکر مثال بیان کنید.

✅ در نیروهای مسلح: ۱- برای بالا بردن مهارت فردی
۲- افزایش کارآیی
۳- هماهنگی گروهی به حرکات نظامیان، به آنان آموزش حرکات نظام جمع داده می شود. افراد مهارت لازم را در این زمینه کسب می کنند مثل رژه، خیزهای نظامی، دویدن با سلاح و …

۲) نظام جمع را تعریف کنید؟

✅ به حرکاتی گفته می شود که به صورت منظم ایجاد می شود تا افراد را در انجام کارهای جمعی با یکدیگر هماهنگ کند.

۳) در یک تقسیم بندی کلی حرکات نظام جمع به چند دسته تقسیم می شود فهرست کنید؟

✅ به دو دسته: ۱- حرکات نظام جمع بدون سلاح ۲- حرکات نظام جمع با سلاح

۴) چهار مورد از اهداف آموزش نظام جمع با تفنگ در نیروهای مسلح را نام ببرید؟

✅ ۱- اجرای با اقتدار و منظم مراسم مختلف نظامی مانند صبحگاه، رژه و …
۲- افزایش قدرت جسمانی و هماهنگی اعضای بدن و حتی حواس افراد.
۳- هماهنگ شدن افراد با گروه برای اجرای ماموریت محوله.
۴- آموزش یادگیری اطاعت از فرماندهان.

۵) دو مورد از مواردی که باید در هنگام ایستادن با تفنگ رعایت شود را فهرست کنید.

✅ ۱- کف قنداق تفنگ بر روی زمین قرار بگیرد، به طوری که خشاب رو به جلو و تفنگ به طور کامل عمود بر زمین باشد.
۲- حالت خبردار حفظ شود.

۶) فرمان دست تفنگ چه زمانی داده می شود؟

✅ برای جا به جا شدن سریع با تفنگ فرمان به دست تفنگ داده می شود.

۷) منظور از پیش تفنگ چیست؟

✅ برای ادای احترام نظامی است.

۸) عوارض زمین را تعریف کنید؟

✅ به برجستگی‌ها و فرورفتگی‌ها مانند دشت‌ها، دره‌ها، جلگه‌ها، تپه‌ها و مانند آنها که در روی زمین قرار گرفته‌اند عوارض زمین می گویند. به عبارتی به کلیه پستی‌ها و بلندی های زمین عوارض زمین می گویند.

۹) عوارض زمین در عملیات رزمی چه نقشی دارند؟

✅ در عملیات رزمی، عوارض زمین تاثیر مستقیمی در دفاع و حمله دارد و موجب تسریع در رسیدن به پیروزی یا کند شدن و توقف عملیات و در نتیجه شکست خواهد شد.

۱۰) در بعد رزم انفرادی هر نیروی رزمنده پیاده، برای انجام ماموریت عملیاتی چه اقدامی باید انجام دهد؟

✅ ۱- باید روی زمین بجنگد ۲- پیشروی یا دفاع کند.

۱۱) عوارض روی زمین سبب چه چیزی می شود؟

✅ سبب می شود که نفرات از دید و تیر دشمن حفظ شوند، بنابراین لازم است که هر نیروی رزمنده با عوارض زمین آشنایی کامل را داشته باشد.

۱۲) منظور از شناسایی عوارض زمین چیست؟ ۳ مورد بیان کنید.

✅ ۱- جان خود را در رزم حفظ کند.
۲- دستورات فرماندهان خود را درک کند.
۳- با استفاده از عوارض زمین خود را به دشمن نزدیک کند و او را دستگیر کند و یا بکشد.

۱۳) پستی‌ها و بلندی های زمین را با ذکر مثال توضیح دهید؟

✅ پستی‌ها: زمینی است که سطح آنها نسبت به محیط اطراف خود پایین تر باشد، مانند گودال و شیار
بلندی ها: زمینی است که نسبت به محیط اطراف خود بلندتر باشد، مانند کوه و یال

۱۴) عوارض زمین به چند دسته تقسیم می شود؟

✅۱- عوارض طبیعی ۲- عوارض مصنوعی

۱۵) عوارض طبیعی زمین را توضیح دهید و به چند دسته تقسیم می شود؟

✅ عوارضی که انسان در به وجود آمدن آن نقشی نداشته باشد به ۴ دسته، بلندی‌ها، گودی‌ها، همواری‌ها و آب‌ها

۱۶) عوارض مصنوعی را با ذکر مثال توضیح دهید؟

✅ عوارضی است که به وسیله انسان به وجود می آید و انسان در به وجود آوردن آن نقش دارد. مانند خاکریز، کانال، سنگر، پل، جاده، قلعه، تونل و …

۱۷) تقسیم بندی عوارض زمین به لحاظ دید را نام ببرید؟

✅ ۱- زمین های هموار
۲- زمین های پست و بلند
۳- زمین های مستور یا پوشیده

۱۸) تل یا تُل کوه پست و پشته ای که بلندی ارتفاع آن از سطح زمین های اطراف کمتر از …… متر باشد.

✅ کمتر از ۱۵۰ متر

 

💯 برای دانلود نمونه سوالات آمادگی دفاعی دهم کلیک کنید

 

۱۹) کدامیک از نقاط زمین به سبب شکل ویژه زمین یا وجود موانعی از محل مربوطه، اجرای تیر مستقیم یا دیده بانی بر روی آن مقدور نیست؟

✅ الف) خط الرأس نظامی
ب) خط القعر
ج) زاویه بی روح
د) خط الرأس جغرافیایی

۲۰) شیب و ضد شیب را با هم مقایسه کنید؟

✅ شیب و ضد شیب نسبت به محل دشمن مشخص می شود، به آن قسمت از دامنه کوه که در دید و تیر مستقیم دشمن قرار دارد شیب و به آن قسمت از دامنه کوه که در دید و تیر مستقیم دشمن قرار ندارد ضد شیب میگویند به طور کلی ضد شیب نفر را از دید و تیر مستقیم دشمن محفوظ می دارد.

۲۱) حد اختفا به چند دسته تقسیم می شود بیان کنید؟

✅ ۱) حد اختفای نفر در حالت دراز کش
۲) حد اختفای نفر در حالت به زانو
۳) حد اختفای خودرو با وسایل زرهی

۲۲) نیروهای شناسایی از دره ها و شیارها برای چه مواردی استفاده می کنند؟

✅ ۱- برای نفوذ به خطوط دشمن
۲- در زمان عملیات می توان برای عبور نیروها از آن استفاده کرد.

۲۳) یال را تعریف کنید؟

✅ به برجستگی روی دامنه کوه یال گفته می شود معمولا یال دید و تیر مناسبی را ایجاد می کند.

۲۴) سوک را تعریف کنید و در چه مواردی استفاده می شود؟

✅ در اصطلاح نظامی، به قسمت خارجی محل برخورد دو سطح عمود بر زمین یک دیوار یا دو دیوار متقاطع را سوک می گویند.
معمولا ۱- در دفاع شهری برای تیراندازی ۲- بررسی کوچه و خیابان به حالت دراز کش، از پایین ترین نقطه سوک دیوار استفاده می شود.

۲۵) هور را تعریف کنید؟ با ذکر مثال بیان کنید.

✅ هور مکانی در طبیعت است که آب در آن مانده و گیاهان کوتاه بیشتر از جنس علف و نی در آن روییده باشد و عمق آن بین ۶ تا ۱۲ متر است مانند هور العظیم که رزمندگان جمهوری اسلامی ایران عملیات خیبر و بدر را در این منطقه انجام داده اند و در یک حمله برق آسا نیروهای بعثی را تار و مار کردند.

۲۶) چه عملیاتی در منطقه هور العظیم انجام شد و چه نتیجه ای داشت توضیح دهید؟

✅ عملیات خیبر و بدر در این منطقه انجام داده اند رزمندگان جمهوری اسلامی ایران که این عملیات مبدأ تحول جدیدی در جنگ بود. چرا که این جسارت انتخاب منطقه هور برای عملیات، توسط رزمندگان ایران اسلامی سبب غافلگیری دشمن بعثی شد و موجب تحولات بعدی صحنه جنگ شد.

۲۷) آمادگی جسمانی زیر بنای اصلی تمام ………… است.

✅ حرکات نظامی

۲۸) بی نظمی در لحظه های حساس نبرد موجب می شود دشمن آسان تر به …….. خود برسد.

✅ اهداف

۲۹) وضعیت بدن در حالت ایستادن با تفنگ مانند ایستادن …….. است.

✅ بدون تفنگ

۳۰) وضعیت بدن در انجام حرکت عقب گرد با تفنگ مانند حرکت ……… است.

✅ بدون تفنگ

۳۱) خط القعر را در اصطلاح نظامی ……… نیز می نامند.

✅ خط منصف

۳۲) جمله زیر صحیح است یا غلط؟
«پایین ترین نقطه تماس میان خط الرأس های دو کوه را گردنه می خوانند.»

✅ صحیح

۳۳) جمله زیر صحیح است یا غلط؟
«زمین حرکت نیروهای رزمنده را آسان یا مشکل می کند؟»

✅ صحیح

 

🔔 حتما ببینید: فیلم حل سوالات پر تکرار ریاضی دهم انسانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *