عینکی

دیدتان را به یادگیری متحول کنید.
0

سوالات درس 8 جغرافیا دهم با جواب

سوالات درس 8 جغرافیا دهم با جواب

شهربانو دوستی

درباره نویسنده
شهربانو دوستی هستم، مدیر و موسس وب سایت عینکی دبیر آموزش و پرورش و علاقه مند به سئو

سوالات درس 8 جغرافیا دهم با جواب

سوالات درس 8 جغرافیا دهم با جواب

۱) تاریخچه تقسیمات  کشوری  در  ایران به چند دوره تقسیم می شود؟

✅  به دو دوره پیش اسلام و بعد از اسلام

۲) چرا ایران در زمان هخامنشیان به قسمت های کوچک تر به نام ساتراپ تقسیم شده بود؟

✅  اداره بهتر کشور

۳) تقسیمات سیاسی ایران در دوره هخامنشیان را چگونه بود؟ شرح دهید.

✅   داریوش کشور را به سی شْهَربی که همان شهر می باشد، تقسیم کرد و برای هریک از آنان مأمورینی گماشت که آنها را شهربان و به یونانی «ساتراپ» می گفتند. در دوران سلوکیان کشور به ۷۲ بخش تقسیم شد. قسمت های حکومت هخامنشی در حکومت اشکانیان یا پارت ها ادامه داشت.

۴) استان، شهرستان، بخش و دهستان به ترتیب توسط چه کسانی اداره می شود؟

✅  استاندار – فرماندار – بخشدار و دهدار

۵) تقسیمات سیاسی کشور در دوره صفویه ،زندیه و قاجاریه را نام ببرید.

✅  در دوره صفویه، افشاریه، زندیه و قاجاریه عناصر اصلی تقسیمات کشوری به ترتیب عبارت بودند از: ایالت، ولایت، بلوک و قصبه.

۶) بخش را تعریف کنید.

✅  واحدی از تقسیمات کشوری با محدوده جغرافیایی معیّن است که از به هم پیوستن چند دهستان همجوار، شامل چندین مزرعه، مکان، روستا و احیاناً شهر تشکیل شده که از نظر عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، واحد همگنی را به وجود آورده است.

۷) در سال ۱۳۱۶ هجری خورشیدی ایران به چند استان و شهرستان تقسیم شد؟

✅  در سال ۱۳۱۶ با تصویب قانون تقسیمات کشوری، ایران به ده استان و ۴۹ شهرستان تقسیم شد.

۸) استان را تعریف کنید.

✅  واحدی از تقسیمات کشوری است که با محدوده جغرافیایی معیّن، از به هم پیوستن چند شهرستان همجوار با توجه به موقعیت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و طبیعی تشکیل می شود.

۹) واحدهای تقسیمات سیاسی ایران در زمان حاضر نام ببرید.

✅  استان – شهرستان – بخش – دهستان
از لحاظ نظام اداری، دهستان تابع بخش، بخش تابع شهرستان، شهرستان تابع استان و استان تابع تشکیلات مرکزی (پایتخت) خواهد بود.

۱۰) در قانون تقسیمات کشوری که در سال ۱۳۱۶ به تصویب رسید ایران چگونه تقسیم بندی شد؟

✅  در سال ۱۳۱۶ با تصویب قانون تقسیمات کشوری، ایران به ده استان و ۴۹ شهرستان تقسیم شد. در این قانون، هراستان به چند شهرستان و هر شهرستان به چند بخش و هر بخش به چند دهستان و هر دهستان به چند قصبه تقسیم شد.

۱۱) شهرستان را تعریف کنید.

✅  واحدی از تقسیمات کشوری با محدوده جغرافیایی معیّن است که از به هم پیوستن چند بخش همجوار تشکیل شده که از نظر عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، واحد متناسب و همگنی را به وجود آورده است.

۱۲) ایالت های ایران در دوره قاجاریه را نام ببرید.

✅  در دوره قاجاریه ایران به چهار ایالت و دوازده ولایت تقسیم شد. این ایالت ها عبارت بودند از: آذربایجان، کرمان و بلوچستان، فارس و بنادر، خراسان و سیستان

۱۳) دهستان را تعریف کنید.

✅  کوچک ترین واحد تقسیمات کشوری با محدوده جغرافیایی معیّن است که از به هم پیوستن چند روستا، مکان و مزرعه همجوار تشکیل می شود و از لحاظ محیط طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی همگن است و امکان خدمات رسانی و برنامه ریزی در سامانه و شبکه ای واحد را فراهم می سازد.

۱۴) تقسیمات سیاسی کشور در دوره عباسیان را نام ببرید.

✅  در دوره عباسیان، قلمرو جغرافیایی آنها به واحدهایی تحت عنوان «ایالت» تقسیم بندی می شد که در مجموع به31ایالت می رسید.

۱۵) تفاوت دهدار و دهیار چیست؟

✅  دهدار دهستان را اداره می کند و دهیار روستا را اداره می کند.

۱۶) تعریف ویس و گئو را بنویسید.

✅  پس از ورود آریاییان به فلات ایران و در نخستین مرحله زندگی اجتماعی، یک آبادی کوچک را« ویس» و آبادی بزرگ تر را « گئو » می نامیدند.

۱۷) با توجه به نقشه داده شده در مدام سمت از ایران تعداد استان ها بیشتر است و چرا؟

✅   در سمت غرب ایران به دلیل وجود جمعیت بیشتر

۱۸) ساتراپ چیست؟

✅  به واحدهای کوچک تر تقسیمات کشوری ایران در زمان هخامنشیان گفته می شود.

۱۹) در زمان ساسانیان ایران با کدام واحدهای سیاسی تقسیم شده بود؟

✅  در زمان ساسانیان، کشور به سرزمین (ایالت) خوره (استان) تَسوگ (شهرستان) و رُستاک (دهستان) تقسیم شده بود.

۲۰) بعد از ورود اسلام به ایران، کشور چگونه از نظر سیاسی تقسیم بندی شده بود؟

✅  پس از ورود اسلام به ایران، خلیفه مسلمین برای هر شهر، حاکمی تعیین کرد و تمام کارها به حاکمان سپرده شد و هر کدام از آنها بر ولایتی حکمرانی می کردند.

۲۱) بعد از حمله مغول به ایران ،کشور چگونه از نظر سیاسی تقسیم بندی شده بود؟

✅  بعد از حمله مغول ایران به ایالات متعددی تقسیم شد.

۲۲) عناصر اصلی تقسیمات کشوری در زمان صفویه، افشاریه و زندیه را نام ببرید.

✅  ایالت، ولایت، بلوک و قصبه

۲۳) در زمان قاجاریه واحد اصلی تقسیمات کشوری ایران چه نام داشت؟

✅  ایالت

 

👈🏻 سوالات درس 9 جغرافیای دهم با جواب

 

۲۴) چهار ایالت ایران در زمان قاجار را نام ببرید.

✅ ۱ـ آذربایجان ۲ـ خراسان و سیستان ۳ـ فارس و بندر ۴ـ کرمان و بلوچستان

۲۵) با توجه به نقشه داده شده در مدام سمت از ایران تعداد استان ها بیشتر است و چرا؟

✅  در سمت غرب ایران به دلیل وجود جمعیت بیشتر

۲۶) کوچک ترین واحد تقسیمات سیاسی کشور کدام است؟

الف) ده
ب) شهر
ج) دهستان
د) مکان

✅  ج) دهستان

۲۷) در زمان ساسانیان رستاک به چه معناست؟

الف) استان
ب) شهرستان
ج) بخش
د) ایالت

✅  ب) شهرستان

۲۸) دهستان را چه کسی اداره می کند؟

الف) بخشدار
ب) دهیار
ج) دهدار
د) فرماندار

✅  ج) دهدار

۲۹) شهر توسط شهردار و روستا توسط دهیار اداره شود.

۳۰) سابقه تقسیمات کشوری در ایران به زمان داریوش اول پادشاه هخامنشی برمی گردد.

۳۱) در زمان هخامنشیان ایران به قسمت های کوچک تر به نام ساتراپ تقسیم شده بود.

 

🔔 حتما ببینید: فیلم حل سوالات پر تکرار ریاضی دهم تجربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *