عینکی

دیدتان را به یادگیری متحول کنید.
0

سوالات درس 9 علوم هشتم با جواب

سوالات درس 9 علوم هشتم با جواب

شهربانو دوستی

درباره نویسنده
شهربانو دوستی هستم، مدیر و موسس وب سایت عینکی دبیر آموزش و پرورش و علاقه مند به سئو

سوالات درس 9 علوم هشتم با جواب

سوالات درس 9 علوم هشتم با جواب

۱) چگونه می توان بادکنک را دارای بار الکتریکی نمود؟

✅ اگر بادکنکی را با پارچه پشمی یا موهای خشک و تمیز سر مالش دهیم، بادکنک و پارچه پشمی دارای بار الکتریکی می شوند.

۲) چرا بادکنکی که باردار شده است می تواند به دیوار بچسبد؟

✅ چون بادکنک که از جنس پلاستیک است به پارچه پشمی مالش داده می شود، در نتیجه باردار شده و اثر القای الکتریکی، بادکنک به دیوار می چسبد.

۳) چرا وقتی با پارچه خشک و تمیز پرزداری صفحه تلویزیون را تمیز می کنید پرزهای پارچه به صفحه تلویزیون می چسبد؟

✅ هنگام تمیز کردن در اثر مالش تلویزیون دارای بار الکتریکی منفی و پارچه مثبت می شود (الکترون ها از پارچه به صفحه تلویزیون منتقل می شوند) و در نتیجه به علت غیر هم نوع بودن بار این دو پرزهای پارچه به صفحه تلویزیون می چسبند.

۴) چرا هنگامی که با شانه پلاستیکی موهای خشک و تمیز را شانه می کنید مو به دنبال شانه کشیده می شود؟

✅ در اثر تماس شانه با مو شانه بار (منفی) و مو بار (مثبت) پیدا می کنند به این علت جذب شانه شده و با آن کشیده و از حالت مرتب خرج می شوند.

۵) چرا وقتی شانه پلاستیکی یا بادکنک را با موهای خشک سر مالش دهید و بعد آن را به باریکه آب نزدیک کنید. باریکه آب به طرف شانه یا بادکنک کشیده می شود؟

✅ در اثر مالش شانه با پارچه پشمی در آن بار الکتریکی منفی ایجاد می شود. در این حالت شانه منفی است مولکول های آب را (که دو سر مثبت و منفی دارند) از طرف قطب مثبت (در اثر القای الکتریکی) به خود جذب می کند.

۶) هنگام مالش دو جسم به یکدیگر چه اتفاقی می افتد؟

✅ معمولا هر دوی آنها بار الکتریکی می شوند و بر یکدیگر نیرو وارد می کنند (وقتی جسمی دارای بار الکتریکی می شوند می تواند اجسام دیگر را جذب کند)

۷) نیروی الکتریکی چیست؟

✅ نیرویی که اجسام دارای بار به یکدیگر وارد می کنند نیروی الکتریکی می نامیم نیروی الکتریکی به دو صورت دیده می شود: ربایشی و رانشی

۸) دو نوع نیروی الکتریکی بین دو جسم با ذکر مثال بنویسید.

✅ الف: دافعه مانند دو بادکنک باردار شده یا قطب های همنام آهن ربا
ب: جاذبه مانند جاذبه بین پارچه و بادکنک یا قطب های غیر همنام آهن ربا

۹) دو نوع بار الکتریکی نام ببرید.

✅ بار الکتریکی منفی – بار الکتریکی مثبت

۱۰) وقتی اجسام پلاستیکی مانند بادکنک یا شانه پلاستیکی به پارچه پشمی داده می شوند پلاستیک دارای بار منفی و پارچه پشمی دارای بار مثبت می شود.

۱۱) دو قاعده ی بارهای الکتریکی را بنویسید.

✅ ۱) دو جسم که بار الکتریکی همنام دارند (هر دو منفی – یا هر دو مثبت) بر یکدیگر نیروی رانشی (دفع) وارد می کنند.
۲) دو جسم که بار الکتریکی غیر همنام (یکی منفی و دیگری مثبت) دارند بر یکدیگر نیروی ربایشی (جذب)‌ وارد می کنند.

۱۲) الکتروسکوپ یا برق نما چیست؟

✅ برای تشخیص باردار بودن یک جسم و تعیین نوع بار آن از وسیله ساده‌ای به نام برق نما (الکتروسکوپ) استفاده می‌کنیم.

۱۳) ساختمان الکتروسکوپ چگونه است؟

✅ برق نما از یک صفحه یا گوی، یک میله و دو ورقه نازک فلزی تشکیل شده است. وقتی دو ورقه برق نما بدون بار است ورقه‌های آن به هم نزدیک‌اند و وقتی باردار می‌شود، ورقه‌های آن از هم دور می‌شوند.

۱۴) چگونه می توان به وسیله الکتروسکوپ نشان داد یک جسم باردار است یا نه؟

✅ اگر جسم بارداری را به الکتروسکوپ نزدیک کنیم ورقه های آن از هم دور (یا اگر باشند به هم نزدیک) می شوند.

۱۵) تعیین نوع بار الکتریکی جسم توسط الکتروسکوپ را بیان کنید؟

✅ اگر کلاهک الکتروسکوپ خنثی (بدون بار) باشد با نزدیک کردن میله پلاستیک بار مثبت در کلاهک می‌ماند و بار منفی به ورقه‌ها رفته آنها از هم دور می‌شوند و با نزدیک کردن میله شیشه‌ای بار مثبت در ورقه‌ها قرار می‌گیرد که ورقه‌ها را از هم دور می‌شود بعد از دور کردن میله‌ها کلاهک دوباره خنثی می‌شود و ورقه‌ها به سر جای قبل خود باز می‌گردند.

۱۶) برای انجام آزمایش الکتریسیته باید وضعیت محیط (شرایط) چگونه باشد؟

✅ باید در هوای خشک و با وسایل کاملا خشک انجام شود.

۱۷) ذرات داخل هسته دارای چه نوع باری هستند؟

✅ پروتون بار مثبت، الکترون بار منفی و نوترون نیز بدون بار الکتریکی است.

۱۸) توضیح دهید چرا اتم در حالت عادی خنثی است؟

✅ چون در حالت عادی تعداد پروتون های هر اتم با تعداد الکترون های آن اتم برابر است.

۱۹) چرا در اثر مالش دو جسم باردار می شوند؟ (چگونگی باردار شدن اجسام را با ذکر مثال بنویسید.)

✅ وقتی دو جسم را به یکدیگر مالش می دهیم، تعدادی الکترون از یک جسم به جسم دیگر منتقل می شود.

مثلا وقتی پارچه پشمی را به میله پلاستیکی می دهیم، تعدادی از الکترون ها پارچه پشمی جدا می شوند و به میله پلاستیکی منتقل می شوند، در نتیجه تعداد الکترون های پارچه کمتر از تعداد پروتون ها شده و بار الکتریکی مثبت می شود. میل نیز که تعدادی الکترون اضافی دریافت کرده است، تعداد الکترون هایش بیشتر از پروتون هایش می شود بار الکتریکی آن منفی خواهد شد.

۲۰) وقتی میله شیشه ای با کیسه نایلونی مالش داده می شود شیشه دارای بار مثبت و کیسه نایلونی دارای بار منفی است.

۲۱) وقتی پارچه پشمی را با میله پلاستیکی مالش می دهیم چه روی می دهد؟

✅ تعدادی از الکترون های پارچه پشمی کنده می شوند به میله پلاستیکی منتقل می شوند. در نتیجه تعداد الکترون های پارچه پشمی کمتر از تعداد پروتون های آن شده و بارهای مثبت بیشتر می شود. بنابراین بار الکتریکی پارچه پشمی مثبت می شود.

۲۲) اتم چگونه دارای بار الکتریکی می شود؟

✅ در صورتی که: الف) اگر از اتم الکترونی جدا شود (مثبت) ب) اگر تعدادی الکترون به یک اتم افزوده شود (منفی)

۲۳) باردار شدن اتم ها فقط از طریق انتقال الکترون انجام می شود و پروتون ها در این کار نقشی ندارند.

۲۴) مواد بر اساس قابلیت عبور جریان الکتریکی به چند دسته تقسیم می شوند نام ببرید؟

✅ رسانا و نارسانا

۲۵) رسانا چیست؟ چند مثال بزنید.

✅ موادی که بار الکتریکی می تواند به راحتی در آن ها حرکت کند. مانند: فلزات – مغز مداد – بدن انسان – آب ناخالص

۲۶) چرا برقراری جریان الکتریکی در فلزات آسان است؟

✅ زیرا تعدادی از الکترون های اتم فلز وابستگی کمی به هسته آن دارند و آزادانه می توانند در فلز حرکت کنند که به آن ها الکترون های آزاد می گویند. در فلزات تعداد الکترون های آزاد زیاد است.

۲۷) الکترون آزاد چیست؟

✅ در اتم به الکترون هایی که در دورترین فاصله از هسته قرار دارند و وابستگی بسیار کمی به هسته اتم دارند و می توانند آزادانه حرکت کنند و از یک اتم به اتم دیگر جهش کند، الکترون آزاد گفته می شود.

۲۸) نارسانا چیست؟ چند مثال بزنید؟

✅ موادی که همه الکترون های آن ها به هسته هایشان وابستگی زیادی دارند و نمی توانند آزادانه حرکت کنند و نمی توانند جریان الکتریکی را از خود عبور دهند. مانند شیشه، پلاستیک، چوب خشک

۲۹) راه های باردار شدن اجسام را بنویسید.

✅ روش مالش دادن – روش تماس – روش القایی

۳۰) ایجاد بار به روش تماس را توضیح دهید.

✅ در اثر تماس میله باردار به جسم، خنثی ایجاد می شود. مثلا اگر میله دارای بار منفی را با جسم خنثی تماس دهیم. تعدادی الکترون از میله وارد جسم خنثی می شود و جسم خنثی نیز دارای بار منفی می شود.

۳۱) ایجاد بار به روش مالش دادن را توضیح دهید.

✅ ساده ترین روش باردار کردن اجسام مالش است. که معمولا برای اجسام نارسانا به کار می رود. وقتی جسمی را مالش می دهیم تعدادی الکترون از سطح آن جدا شده و بر سطح دیگر می نشیند، در نتیجه جسمی که الکترون از دست داده؛ بار مثبت و جسمی که الکترون می گیرد بار منفی پیدا می کند.

۳۲) القای بار الکتریکی را با ذکر مثال توضیح دهید.

✅ ایجاد بار الکتریکی در اجسام بدون تماس: در این روش جسم باردار، باردار کردن اجسام رسانا (فلزی) به کار می ورد و دارای بار الکتریکی می شود. مثلا اگر میله باردار منفی را به کره A نزدیک کنیم الکترون های آزاد این کره دافعه الکتریکی بار منفی میله قرار می گیرند و به دورترین فاصله ممکن می روند. در نتیجه کره A که دچار کمبود الکترون شده، دارای بار مثبت و کره B دارای بار منفی می شود.

۳۳) کره های فلزی به چه روشی باردار شده اند؟

✅ به روش القای بار الکتریکی

۳۴) چگونه با یک میله دارای بار منفی می توان بدون تماس دو جسم را باردار کرد؟

✅ به روش القای بار الکتریکی

۳۵) در هنگام ایجاد بار در دو کره با روش القا نوع بار کره ها چگونه خواهد بود؟

✅ کره نزدیک القا کننده، بار مخالف و کره آن طرف بار موافق پیدا می کند.

۳۶) در هر ثانیه چه تعداد آذرخش روی سطح زمین زده می شود؟

✅ ده ها مورد

۳۷) ابرها چگونه دارای بار الکتریکی می شوند؟

✅ ابرها به علت مالش به هوا یا کوه های بلند و یا القای الکتریکی، دارای بار مثبت یا منفی می شوند.

۳۸) آذرخش یا تخلیه الکتریکی چگونه صورت می گیرد؟

✅ اگر دو ابر چنان به هم نزدیک شوند که قسمت های دارای بار ناهمنام نزدیک هم قرار گیرند به علت نیروی جاذبه بین بارهای ناهمنام ممکن است الکترون ها از یک ابر به ابر دیگر بجهند که به آن تخلیه الکتریکی بین دو ابر گویند. این عمل معمولا با جرقه های بزرگ، تولید گرما و صدا همراه است.

۳۹) آذرخش یا صاعقه چیست؟

✅ به تخلیه الکتریکی بین ابر و زمین آذرخش یا صاعقه گفته می شود.

۴۰) تخلیه الکتریکی بین ابر باردار و زمین چگونه اتفاق می افتد؟

✅ ابرهای باردار با حرکت در مجاورت سطح زمین، در زمین بار القایی ایجاد می کنند؛ در این حالت امکان تخلیه الکتریکی بین ابرها و زمین وجود دارد.

۴۱) خطرات تخلیه الکتریکی ابرها کدامند؟

✅ موجب آتش سوزی می شود و به ساختمان ها، خطوط انتقال برق، انسان ها و دام ها خسارت های جبران ناپذیر وارد می کند.

۴۲) برق گیر چیست؟

✅ در هر ثانیه به طور متوسط ۱۰۰ آذرخش روی سطح زمین زده می‌شود که می‌تواند آسیب‌ها و خطرات زیادی داشته باشد.

برای حفاظت ساختمان‌ها از خط آذرخش از برق‌گیر استفاده می‌شود. برق‌گیر کابل مسی یا میله‌ٔ مسی ضخیم با نوک تیز است.

قسمت نوک تیز برق‌گیر را در بالاترین نقطه ساختمان نصب می‌کنند و انتهای آن را در اعماق مرطوب زمین قرار می‌دهند. تیزی نوک برق‌گیر باعث می‌شود که در صورت ایجاد آذرخش خسارتی به ساختمان وارد نشود.

۴۳) جریان الکتریکی در واقع همان بارهای الکتریکی است.

۴۴) مدار الکتریکی چیست؟

✅ برای آنکه جریان الکتریکی برقرار بماند بار به یک مسیر بسته نیاز دارد تا در آن حرکت کند، مسیری که بارها در آن حرکت می کنند مدار الکتریکی نامیده می شود.

۴۵) هر مدار الکتریکی ساده شامل چه اجزایی است؟

پاسخ: هر مدار الکتریکی ساده شامل یک مولد، لامپ، کلید و سیم های رابط است.

۴۶) نقش مواد در مدار الکتریکی چیست؟

✅ ایجاد یک اختلاف پتانسیل یا ولتاژ بین دو نقطه از مدار است. وقتی که آن دو نقطه توسط یک جسم رسانا مانند یک سیم به هم وصل شوند، جریان الکتریکی به وجود می آید.

۴۷) به قوه و باتری مولد جریان الکتریکی گفته می شود.

۴۸) برای آنکه همواره بار الکتریکی در مدار حرکت داشته باشد چه چیزی لازم است؟

✅ باید بین دو نقطه از مدار یک مولد مانند باتری یا پیل و یا … قرار گیرد.

۴۹) اختلاف پتانسیل الکتریکی چیست؟

✅ هر مولد جریان الکتریکی دارای یک مشخصه ای به نام ولتاژ یا اختلاف پتانسیل الکتریکی است و اختلاف پتانسیل الکتریکی عامل ایجاد جریان الکتریکی در مدار است.

۵۰) نقش اختلاف پتانسیل در مدار چیست؟

✅ ایجاد (به وجود آمدن) جریان الکتریکی است.

۵۱) یکا و وسیله اندازه گیری اختلاف پتانسیل چیست؟

✅ ولت – ولت سنج

۵۲) ولت سنج همواره به شکل موازی یا متوالی با بقیه اجزای مدار قرار می گیرد؟

✅ موازی

۵۳) چگونه یک باتری برق تولید می کند؟

✅ باتری ها دارای دو پایانه مثبت و منفی اند. انرژی لازم برای ایجاد اختلاف پتانسیل در دو سر باتری، از واکنش های شیمیایی که درون باتری بین تیغه های فلزی و مواد درون باتری رخ می دهد به وجود می آید.

در این واکنش ها بارهای منفی در یک سر باتری جمع می شوند و در سر دیگر باتری بار مثبت پیدا می کند. در نتیجه بین دو سر باتری اختلاف پتانسیل ایجاد می شود.

۵۴) اجزای یک مدار ساده را بنویسید.

✅ ۱) باتری ۲) مصرف کننده ۳) سیم رابط ۴) کلید قطع و وصل

۵۵) هر گاه در مدار کلید بسته شود جریان الکتریکی برقرار می شود و لامپ روشن می شود برای به وجود آمدن جریان الکتریکی وجود قوه یا باتری ضروری است.

۵۶) وقتی در یک مدار کلید بسته می شود چه شرایطی پیش می آید؟

✅ مدار کامل می شود و الکترون ها از باتری انرژی می گیرند و در مدار حرکت می کنند و جریان به وجود می آید.

۵۷) مقدار انرژی که بارهای الکتریکی در یک مدار می گیرند، بستگی به چیز دارد؟

✅ به اختلاف پتانسیل باتری

۵۸) جهت یا مسیر حرکت الکترون ها در مدار چگونه است؟

✅ از پایانه منفی پیل به طرف پایانه مثبت

۵۹) شدت جریان الکتریکی چیست؟

✅ مقدار جریان الکتریکی که در مدار جاری است.

۶۰) مقاومت الکتریکی (R) چیست؟

✅ مقاومت رسانا در مقابل حرکت الکترون ها را مقاومت الکتریکی رسانا می گویند. (به علت برخوردشان با ذرات رسانا مانند اتم های در حال نوسان برای آن ها به وجود می آید. و به صورت گرما ظاهر می شود.)

۶۱) نام یکا و وسیله اندازه گیری جریان و چگونه در مدار قرار می گیرد؟

✅ آمپر – آمپر سنج – متوالی

۶۲) رابطه ولتاژ با شدت جریان چگونه است؟

✅ اگر ولتاژ جریان الکتریکی در یک مدار افزایش یابد مقدار جریان الکتریکی در مدار به همان نسبت افزایش می یابد.

۶۳) آیا مقاومت همه رساناها یکسان است؟

✅ خیر – مقاومت برخی از رساناها از رساناهای دیگر بیشتر است.

۶۴) رابطه جریان با ولتاژ و ولتاژ و مقاومت چگونه است؟

✅ با ولتاژ مستقیم – با مقاومت معکوس

۶۵) واحد اندازه گیری مقاومت الکتریکی چه نام دارد و با چه وسیله ای اندازه گیری می شود؟

✅ اهم نام دارد – مقاومت الکتریکی رسانا را به وسیله ای به نام اهم متر اندازه می گیرند.

۶۶) چه رابطه ای بین مقاومت و ولتاژ و جریان در مدار وجود دارد؟

✅ هر چه مقدار مقاومت الکتریکی یک مدار بیشتر باشد جریان کمتری از مقاومت الکتریکی می گذرد و هر چه ولتاژ دو سر مدار را زیادتر کنیم جریان زیادتری از مقاومت الکتریکی می گذرد.

 

 

🔔 حتما ببینید: فیلم آموزش خط به خط ریاضی هشتم 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *