عینکی

دیدتان را به یادگیری متحول کنید.
0

عددهای صحیح ریاضی هفتم

خانه » وبلاگ » عددهای صحیح ریاضی هفتم
عددهای صحیح ریاضی هفتم

شهربانو دوستی

درباره نویسنده
شهربانو دوستی هستم، مدیر و موسس وب سایت عینکی دبیر آموزش و پرورش و علاقه مند به سئو

 

حتما ببینید: فیلم آموزش ریاضی هفتم ( فصل دوم )

معرفی عددهای علامت دار

اگر روی یک محور،نقطه صفر را به عنوان مبدا در نظر بگیریم،تمام اعداد سمت راست مبدا، اعداد مثبت و تمام اعداد سمت چپ مبدا، اعداد منفی خواهند بود.

1️⃣ اعداد صحیح مثبت (سمت راست صفر)

2️⃣ اعداد صحیح منفی (سمت چپ صفر)

3️⃣صفر (مبدا)

 

 

عدد صحیح چیست؟

 
 
 

معرفی عددهای علامت دار
✅ به عدد های  1-،2-،0،+1،+2 عددهای صحیح می گویند.

عددهای صحیح سه دسته هستند:
1️⃣ عددهای مثبت

2️⃣ صفر

3️⃣- عددهای منفی

❓سوال: آیا صفر عدد صحیح است؟ بله

✅ عدد صفر نه مثبت است نه منفی(عدد صفر علامت ندارد)

✅ عددهای صحیح مثبت همان عددهای طبیعی اند.

✅ هرگاه برای عدد علامت نگذاریم، یعنی علامت آن مثبت است.

مثال: علامت عددهای مقابل را مشخص کنید:

176+=176

8+=8

اکثر اوقات برای ساده نویسی علامت مثبت  اعداد صحیح را نمی گذاریم.

مثال: عددهای زیر را به ساده ترین صورت بنویسید:

12=12+

4567=4567+

✅ صفر به عنوان مبدا است.

✅ مجموعه اعداد صحیح را با حرف Z نمایش می دهیم(که شامل عدد های مثبت، منفی و صفر هستند.)

✅ مجموعه اعداد طبیعی را با حرف N نمایش می دهیم(که شامل عدد های مثبت، هستند.)

✅ مجموعه اعداد حسابی را با حرف W نمایش می دهیم(که شامل عدد های مثبت  و صفر هستند.)

✅ روی محور هر چه به سمت مثبت پیش می رویم،عددها بزرگتر می شوند.

مثال: عدد 5+ از عدد 3+ بزرگتر است.

هر عدد مثبت از هر عدد منفی بزرگ تراست.

مثال: عدد 1+ از عدد 9568- بزرگتر است.

✅ عدد صفر از هر عدد منفی بزرگ تر است.

مثال: عدد 0 از عدد 578964- بزرگتر است.

❓سوال: همه اعداد صحیح منفی از صفر…. هستند؟ همه اعداد صحیح منفی از صفر کوچکتر هستند.

❓سوال: بزرگترین عدد صحیح منفی کدام عدد است؟ عدد منفی یک

❓سوال: هر عدد صحیح از صفر بزرگتر است؟

در حالت کلی اعداد صحیح مثبت از صفر بزرگتر و اعداد صحیح منفی از صفر کوچکتر هستند.

✅ در بین اعداد منفی،عددی که بدون در نظر گرفتن علامت،بزرگتر باشد کوچکتر است.

مثال:اعداد زیر را از کوچک به بزرگ مرتب کنید.

4598-و126-و37-و5-

حل: اگر علامت عدد ها را در نظر نگیریم و آنها را از بزرگ به کوچک بنویسیم، سوال را به درستی حل کرده ایم.

5و37و126و4598

حالاکافی است علامت عددها را بنویسیم:

5-و37-و126-و4598-

✅ اعداد صحیح منفی و اعداد صحیح مثبت قرینه یکدیگرند.

مثال: عدد 1- قرینه عدد 1+ است یا عدد 9- قرینه عدد 9+ است.

✅ قرینه،قرینه هر عدد با خود آن عدد برابر است.

مثال:  حاصل عبارت های زیر را بدست آورید.

5-=(5+)-=((5-)-)-

در این مثال قرینه، قرینه 5- با خود 5- برابر شده است.

✅ اگر تعداد منفی های پشت عدد زوج باشد،آنگاه عدد مثبت و اگر تعداد منفی ها فرد باشد،آنگاه عدد منفی است.

درمثال قبلی تعداد منفی های پشت عدد 5 فرد است، در نتیجه عدد حاصل منفی است.

به مثال زیر توجه کنید:

9+=(((9-)-)-)-

✅ قرینه هر عدد منفی،یک عدد مثبت و قرینه هر عدد مثبت یک عدد منفی است.قرینه صفر هم خود صفر است.

✅ عددهای صحیح مثبت همان اعداد طبیعی هستند.

✅عددهای صحیح منفی قرینه اعداد طبیعی هستند.

مثال: قرینه اعداد 14 و 37 را بنویسید:

14-=14

37-=37

✅ اگر حرکت در جهت مثبت باشد،آن را با علامت مثبت،و اگر حرکت در جهت منفی باشد، آن را با علامت منفی نشان می دهیم.

❓سوال: بر روی محور اعداد صحیح هرچه به سمت ….پیش برویم عدد ها بزرگتر میشوند؟

بر روی محور اعداد صحیح هرچه به سمت  راست پیش برویم عدد ها بزرگتر میشوند.

❓سوال: بر روی محور اعداد صحیح هرچه به سمت …. پیش برویم عدد ها کوچکتر میشوند؟

بر روی محور اعداد صحیح هرچه به سمت  چپ پیش برویم عدد ها کوچکتر میشوند.

در حرکت روی محور علامت عدد به جایگاه عدد بستگی ندارد مثلا اگر شروع حرکت روی محور از 6+ به سمت 1+ باشد عدد مربوط به آن 5- است. چون جهت حرکت به سمت اعداد منفی است.

همچنین اگر شروع حرکت مثلا از 6- تا3- باشد، عدد مربوط به آن 3+ است چون حرکت به سمت اعداد مثبت است.

✅ برای یافتن حاصل جمع به کمک محور باید اولین حرکت را از صفر شروع کنیم.
حاصل جمع هر عدد صحیح با صفر،خود آن عدد می شود.

مثال: حاصل عبارت های زیر را به دست آورید.

3-=3+0-

9+=9+0+

✅ حاصل جمع هر عدد صحیح با قرینه اش،برابر صفر می شود.

مثال:

0=(3-)+(3+)

✅ هر عدد صحیح مثبت از صفر بزرگتر و هر عدد صحیح منفی از صفر کوچکتر است.

مثال:

0>14-    و    0<14+

ضرب عدد های صحیح

استفاده از محور: در جمع و تفریق عددهای صحیح،اگر تعدادی حرکت یک اندازه در یک جهت داشته باشیم،میتوان جمع را به ضرب تبدیل کرد و برای این کار کافی است، تعداد حرکت ها را در عددی که هر حرکت نشان می دهد ضرب کنیم.

 

همان آموزشی که می خواستید! فیلم آموزش ریاضی هفتم

 

ضرب عدد های صحیح

روش دوم: برای به دست آوردن حاصل ضرب دو عدد صحیح،بدون در نظر گرفتن علامت ها،عددها را مانند عددهای طبیعی در هم ضرب می کنیم و برای تعیین علامت عدد حاصل از دو قاعده زیر استفاده می کنیم:

1- حاصل ضرب دو عدد هم علامت،عددی مثبت است.

مثال: حاصل ضرب های زیر را به دست آورید.

12+=(2+)*(6+)

12+=(2-)*(6-)

2- حاصل ضرب دو عدد مختلف العلامت،عددی منفی است.

مثال:

12-=(2-)*(6+)

12-=(2+)*(6-)

❓سوال: اگر ضرب دو عدد صحیح صفر شود حداقل یکی از آنها…. است؟

اگر ضرب دو عدد صحیح صفر شود حداقل یکی از آنها صفر است.

❓سوال: اگر حاصل ضرب یک عدد طبیعی در یک عدد صحیح منفی شود آن عدد صحیح چیست؟ آن عدد صحیح منفی است.

❓سوال: همه اعداد صحیح منفی بزرگتر از صفر هستند؟ خیر، از صفر کوچکتر هستند.

تقسیم عددهای صحیح

برای به دست آوردن تقسیم دو عدد صحیح،بدون در نظر گرفتن علامت ها،عددها را مانند عددهای طبیعی تقسیم می کنیم و برای تعیین علامت عدد حاصل از دو قاعده زیر استفاده می کنیم:

1- حاصل تقسیم دو عدد هم علامت،عددی مثبت است.

مثال: حاصل تقسیم های زیر را به دست آورید.

3+=(2+)/(6+)

3+=(2-)*(6-)

 

2- حاصل تقسیم دو عدد مختلف العلامت،عددی منفی است.

مثال: 

12-=(2-)/(6+)

12-=(2+)*(6-)

 

انجام عملیات عددهای صحیح

برای محاسبه حاصل عبارت هایی که هم شامل ضرب و تقسیم و هم شامل جمع و تفریق می باشند، به ترتیب زیر عمل می کنیم:

1️⃣ ابتدا حاصل داخل کروشه  یا پرانتز را به دست می آوریم، در صورت وجود چند پرانتز از داخلی ترین پرانتز کار را شروع می کنیم.

2️⃣ سپس ضرب و تقسیم را انجام می دهیم. اگر چندین ضرب و تقسیم داشتیم، از چپ به راست شروع می کنیم.

3️⃣ در انتها جمع و تفریق انجام می شوند.

قانون1: اگر دو عدد مثبت باشند،حاصل جمع آنها مثل دو عدد طبیعی است.
قانون2: اگر دو عدد منفی باشند،دو عدد را با هم جمع و برای حاصل علامت منفی را قرار میدهیم.
قانون3: اگر یکی از عددها منفی و یکی مثبت باشد،دو عدد را از هم کم می کنیم و علامت حاصل،برابر علامت عدد بزرگتر است.

 

مثال: حاصل عبارت  زیر را به دست آورید:

67+=66+ (1+)=  66 +5 + 4-=[22-]3- 5+ 4-=[4-(18-)] 3 – 5 + 4- =[4-(8-6-)+4-]3- 5+4-

 

حل مساله های عدد صحیح

برای یافتن و به دست  آوردن دمای هوای یک شهر یا یک جسم یا دمای نهایی چیزی و یا مکان انتهایی و یا ارتفاع نهایی و یا …. از عمل جمع اعداد صحیح استفاده می کنیم.

برای یافتن و بدست آوردن مقدار اختلاف دما یا ارتفاع، میزان گرمتر و یا مقدار سردتر و یا … از عمل تفریق اعداد صحیح استفاده می کنیم.

همواره عدد بزرگتر با در نظر گرفتن علامت منهای عدد کوچکتر می شود.

✅برای یافتن میانگین اعداد صحیح، اعداد را با هم جمع کرده و بر تعدادشان تقسیم می کنیم.

جمع و تفریق اعداد صحیح به روش ارزش مکانی

در این روش پس از گسترده نویسی اعداد صحیح و قرار دادن در جدول ارزش مکانی بدین صورت عمل می کنیم:

علامت مثبت و یا منفی هر عدد به دسته هایش تعلق دارد.

در هر ستون اگر دو عدد هم علامت باشند، آن ها را با هم جمع کرده و علامت یکی را برای پاسخ می گذاریم.

اگر دو عدد دارای علامت های متفاوتی باشند، آنها را از هم کم کرده و علامت عددی که مقدارش بیشتر است را برای پاسخ می گذاریم.

❓سوال: حاصل جمع هر عدد با صفر … است. حاصل جمع هر عدد با صفر برابر خود آن عدد است.

تعیین علامت حاصل جمع و تفریق اعداد صحیح بدون محاسبه

اگر هر دو عدد صحیح مثبت باشند، حاصل جمع همواره مثبت است.

مثال: بدون محاسبه علامت حاصل را تعیین کنید.

+=(92+)+(19+)

در مثال بالا چون هر دو عدد مثبت هستند پس علامت حاصل نیز مثبت است.

اگر هر دو عدد صحیح ، منفی باشند، حاصل  جمع همواره منفی است.

مثال: بدون محاسبه علامت حاصل را تعیین کنید.

-=(92-)+(19-)

در مثال بالا چون هر دو عدد منفی هستند پس علامت حاصل نیز منفی است.

اگر مقدار عدد صحیح منفی از مقدار عدد صحیح مثبت بیش تر باشد حاصل جمع منفی است.

مثال: بدون محاسبه علامت حاصل را تعیین کنید.

-=(92-)+(19+)

در مثال بالا چون مقدار عدد منفی(92) از عدد مثبت (19) بیشتر است پس حاصل منفی است.

اگر مقدار عدد صحیح مثبت از عدد صحیح منفی بیش تر باشد، حاصل جمع مثبت است.

مثال: بدون محاسبه علامت حاصل را تعیین کنید.

+=(92+)+(19-)

در مثال بالا چون مقدار عدد مثبت (92) از عدد منفی (19) بیشتر است پس حاصل مثبت است.

برای تعیین علامت حاصل تفریق، تفریق را به جمع تبدیل کرده، سپس با استفاده از یکی از حالت های بالا علامت پاسخ را مشخص می کنیم.

 

مجموعه آموزشی عینکی آماده‌ی هر کمکی برای موفقیت شما در ریاضی هست.

همچنین برای آشنایی با نمونه سوالات بیشتر میتوانید فیلم آموزش فصل دوم ریاضی هفتم را مشاهده کنید.

هر سوالی در ارتباط با عددهای صحیح ریاضی هفتم دارید، در دیدگاه‌ها بنویسید. کارشناسان ما به سوال شما پاسخ خواهند ‌داد

 

دریافت فایل pdf عددهای صحیح ریاضی هفتم

 

حتما بخوانید : راهبردهای حل مسئله(فصل اول ریاضی هفتم)

119 دیدگاه دربارهٔ «عددهای صحیح ریاضی هفتم»

  1. با احترام و سپاس فراوان از شما که از مطالب وب‌سایت عینکی استفاده کردی. امیدواریم که مطالب برای شما مفید بوده باشه. از اینکه وقت خود را صرف مطالعه مطالب مجموعه آموزشی عینکی کردید، سپاسگزاریم.

   حتما کانال اپارات هم دنبال کن کلی فیلم آموزشی رایگان برات گذاشتیم

 1. سلام الان عدد های مثبت منفی ها هم هستند
  صفر چون که علامت ندارن جز دسته مثبت ها دیگه درسته

  1. خودتون گفتید صفر علامت نداره یعنی نه مثبت نه منفی صفر جز هیچ کدوم از این ها نیست در واقع اعداد صحیح میشن اعداد مثبت اعداد منفی و صفر

 2. سلام ببخشید اگه اول یه جمع یا تفریق اول یه منفی بیاد بعد پرانتز باز بشه داخل اونم پیش عدد یه منفی باشه بعداونو بایه عدد دیگه جمع کنه اونو چطور بدست می‌آوریم
  مثل:
  =(۷۱_)+(۱۷_)_

  1. سلام ببین دو تا علامت وقتی پشت هم بیان باید در هم ضرب بشن حتی اگه بین دو علامت پرانتز بود علامت ها رو ضرب کن تو این مثالی که نوشتی دو تا منفی اول در هم ضرب میشن جواب میشه مثبت برای دومی هم مثبت در منفی ضرب میشه میشه منفی عبارتت میشه
   ۱۷-۱۷+ اینا یکیشون منفیه یکیشون مثبت پس از هم کم میشن و جوابت میشه صفر

   حل نمونه سوالات پرتکرار ریاضی دهم تجربی

  1. سلام
   بین دو عدد -۵ و +۷ چند عدد صحیح مثبت وجود دارد ؟

 3. سلام
  سوال من این هست که اگر در قرینه روی محور صفر نباشه یعنی مبدا نباشه آیا اون عملیات انجام پذیر هست یا نه؟
  ممنون میشم پاسخ بدید🌺🌹

  1. سلام قرینه یک عددمیشه فاصله اون عدد تا مبدا در جهت عکس
   حالا اگه مبدا صفر نباشه و یه عدد دیگه باشه ما فاصله عدد مورد نظرمون رو از همون مبدا باید در نظر بگیریم مثلا مبدا رو به جای صفر بذارن یک

  2. سلام ،ممنون از شما،بابت توضیحات

   حاصل ضرب عددهای صحیح یک رقمی فرد چه عددی است؟

  1. 17 عدد صحیح بین دو عدد منفی 9 و مثبت 9 وجود داره

 4. سلام ممنون از توضیحاتتون
  خواستم بدونم چه چیز هایی شامل اعداد صحیح نمیشه ؟،

  1. خواهش میکنم
   اعداد کسری که قابل ساده شدن نیست اعداد اعشاری اعداد گنگ

   ببین عد صحیح مثل 2مثل -1 مثل 0 مشخصن دیگه اعشارو اینا ندارن

  1. بستگی به علامت دو تا عدد داره اگه علامت ها مثل هم باشن فرقی نداره منفی باشه یا مثبت باید با هم جمع کنی ولی اگه علامتشون مثل هم نباشن باید از هم کمشون کنی

  2. سلام اینجا اگر عداد صحیح باهم برابر باشد و یکیشون منفی ویکیشون مثبت باشد چیکار کنیم ؟؟؟

 5. سلام سوال دارم اینکه
  اگر اینجا ما منفی رو در منفی جمع کنیم چی میشه چون داشتم پاسخ نامه میخوندک جواب یه چیز دیگه بود؟؟؟؟؟

  1. سلام زینب خانم اگه دو عدد منفی رو بخوایم با هم جمع کنیم حاصل میشه یک عدد منفی اما اگه بخوایم دو تا عدد منفی رو در هم ضرب کنیم حاصل میشه یک عدد مثبت

 6. ممنون از این سایت من چیزهای زیادی از اینجا یاد گرفتم

  ممنون عالی بود

 7. سلام.آیا حاصل جمع دو عدد منفی همواره عددی مثبت است؟ممنون میشم جواب بدید.

  1. سلام خیر

   پیشنهاد میکنم حتما در سایر شبکه های اجتماعی هم عضو بشی اونجا کلی آموزش های مفید و جالب داریم.

   🥰اینستاگرام عینکی
   einaky_com
   🥰کانال تلگرام عینکی
   einaky_com
   🥰گروه درسی عینکی در تلگرام

   einaky_group

   کانال اپارات عینکی
   @einaky.com

  2. سلام ، به خاطر توضیحات خوبی که به اشتراک گذاشتید ممنونم ، اما اگه میشه چگونگی به دست آوردن عبارت (۶+)_(۲_) رو بدون استفاده از محور ، توضیح بدید

  3. سلام خواهش میکنم

   ببین پرانتز دوم دو تا علامت پشت سر هم داره یکی منفی یکی مثبت اول باید این علامت ها رو در هم ضرب کنیم مثبت در منفی میشه منفی پس عبارتمون میشه منفی 2 منهای 6 حالا دو تا عددد منفی داریم که باید با هم جمع بشن و حاصل میشه منفی 8

   برای یادگیری بیشتر میتونی فیلم آموزش ریاضی هفتم رو ببینی

  1. سلام برای راهنمایی بیشتر در گروه تلگرام عینکی عضو شو و سوالت رو اونجا بپرس

   پیشنهاد میکنم حتما در سایر شبکه های اجتماعی هم عضو بشی اونجا کلی آموزش های مفید و جالب داریم.

   🥰اینستاگرام عینکی
   einaky_com
   🥰کانال تلگرام عینکی
   einaky_com
   🥰گروه درسی عینکی در تلگرام

   einaky_group

   کانال اپارات عینکی
   @einaky.com

  1. سلام عضو خنثی جمع عدد صفر هستش یعنی تاثیری توی جمع نداره

   پیشنهاد میکنم حتما در سایر شبکه های اجتماعی هم عضو بشی اونجا کلی آموزش های مفید و جالب داریم.

   🥰اینستاگرام عینکی
   einaky_com
   🥰کانال تلگرام عینکی
   einaky_com
   🥰گروه درسی عینکی در تلگرام

   einaky_group

   کانال اپارات عینکی
   @einaky.com

  1. سلام نه میتونه منفی باشه مثلا منفی 3 با منفی 2 میشه مفی 5

   پیشنهاد میکنم حتما در سایر شبکه های اجتماعی هم عضو بشی اونجا کلی آموزش های مفید و جالب داریم.

   🥰اینستاگرام عینکی
   einaky_com
   🥰کانال تلگرام عینکی
   einaky_com
   🥰گروه درسی عینکی در تلگرام

   einaky_group

   کانال اپارات عینکی
   @einaky.com

 8. میتونید توضیح بدین که وقتی همچین چیزی تو امتحان میان راحل را بدست بیاریم

  :(۵+۳)۷-۷

  1. سلام شما باید اولویت ها رو بدونی که ما توی ششم خوندیم
   اولویت اول با پرانتز بعد توان بعد ضرب و تقسیم و بعد جمع و تفریق باید تو محاسبات به ترتیب این عملیات رو انجام بدی

   پیشنهاد میکنم حتما در سایر شبکه های اجتماعی هم عضو بشی اونجا کلی آموزش های مفید و جالب داریم.

   🥰اینستاگرام عینکی
   einaky_com
   🥰کانال تلگرام عینکی
   einaky_com
   🥰گروه درسی عینکی در تلگرام

   einaky_group

   کانال اپارات عینکی
   @einaky.com

  1. سلام برای حل این سوال باید اولویت ها رو بدونید
   اولویت ابتدا با پرانتز هست اول باید برید سراغ پرانتز داخل پرانتز میریم سراغ تقسیم حاصل تفسیم میه -5

   بعد -5 رو با -8 جمع می کنیم میشه -13
   حالا -13 رو در -2 ضرب می کنیم میشه 26
   بعد اون رو با دو جمع می کنیم میشه 28

 9. سلام خیلی ممنون از نظر من عالی بود

  میشه لطف کنید یک توضیح مختصر از عددهای منفی و مثبت میانگین بدید
  مانند :؟=۴- ۲۸+ ۱۲+
  خیلی ممنون میشم اگر توضیح جواب این اعداد را به صورت میانگین بگید

  1. سلام اعداد مثبت رو با هم جمع کنید و بعد عدد منفی رو ازشون کم کنید هر چی نتیجه شد تثسیم بر تعداد کنید چون برای میانگین باید بر تعداد تقسیم کنیم

   پیشنهاد میکنم حتما در سایر شبکه های اجتماعی هم عضو بشی اونجا کلی آموزش های مفید و جالب داریم.

   🥰اینستاگرام عینکی
   einaky_com
   🥰کانال تلگرام عینکی
   einaky_com
   🥰گروه درسی عینکی در تلگرام

   einaky_group

   کانال اپارات عینکی
   @einaky.com

 10. سلام خیلی ممنون عالی بود
  میشه لطف کنید یک توضیح مختصر از اینکه چ جوری باید عدد
  ؟=۴- ۲۸+ ۱۲+
  به صورت میانگین توضیح بدین خیلی ممنون

  1. سلام عسل خانم لطفا برای توضیحات بیشتر وارد گروه تلگرام عینکی بشید میتونید فیلم آموزش ریاضی هفتم رو هم روی سایت ببینید

   پیشنهاد میکنم حتما در سایر شبکه های اجتماعی هم عضو بشی اونجا کلی آموزش های مفید و جالب داریم.

   🥰اینستاگرام عینکی
   einaky_com
   🥰کانال تلگرام عینکی
   einaky_com
   🥰گروه درسی عینکی در تلگرام

   einaky_group

   کانال اپارات عینکی
   @einaky.com

  1. سلام فاطمه عزیز

   خواهش میکنم
   پیشنهاد میکنم حتما در سایر شبکه های اجتماعی هم عضو بشی اونجا کلی آموزش های مفید و جالب داریم.

   🥰اینستاگرام عینکی
   einaky_com
   🥰کانال تلگرام عینکی
   einaky_com
   🥰گروه درسی عینکی

   einaky_group

  2. سلام بله کاملا درسته

   پیشنهاد میکنم حتما در سایر شبکه های اجتماعی هم عضو بشی اونجا کلی آموزش های مفید و جالب داریم.

   🥰اینستاگرام عینکی
   einaky_com
   🥰کانال تلگرام عینکی
   einaky_com
   🥰گروه درسی عینکی در تلگرام

   einaky_group

   کانال اپارات عینکی
   @einaky.com

  1. خواهش میکنم فاطمه خانم

   پیشنهاد میکنم حتما در سایر شبکه های اجتماعی هم عضو بشی اونجا کلی آموزش های مفید و جالب داریم.

   🥰اینستاگرام عینکی
   einaky_com
   🥰کانال تلگرام عینکی
   einaky_com
   🥰گروه درسی عینکی

   einaky_group

  1. سلام مهسای عزیز بله

   سوالای درسی در گروه تلگرام پاسخ داده میشن

   🥰اینستاگرام عینکی
   einaky_com
   🥰کانال تلگرام عینکی
   einaky_com
   🥰گروه درسی عینکی

   einaky_group

  1. سلام یگانه عزیز
   باید تمام ضرب هایی که میشه 18 رو بنویسی مثلا 1 و 18 که جمعشون میشه 19
   2 و 9که جمعشون میشه 11
   3و 6 که جمعشون میشه 9

   بین اینا 1 و 18 جمعشون از همه بیشتره

   🥰اینستاگرام عینکی
   einaky_com
   🥰کانال تلگرام عینکی
   einaky_com
   🥰گروه درسی عینکی

   einaky_group

  1. سلام خوشحالیم که مورد رضایتتون بوده

   🥰اینستاگرام عینکی
   einaky_com
   🥰کانال تلگرام عینکی
   einaky_com
   🥰گروه درسی عینکی

   einaky_group

  2. سلام خسته نباشید من توی اعداد صحیح که در چند کروشه هس اشکال دارم کلاس هفتم میرم میشه منو راهنمایی کنید

  3. سلام مهدی جان
   لطفا توی گروه تلگرامی عینکی عضو شو و سوالت رو بپرس اونجا میشه خیلی راحت تر به سوالت جواب داد.

   🥰اینستاگرام عینکی
   einaky_com
   🥰کانال تلگرام عینکی
   einaky_com
   🥰گروه درسی عینکی

   einaky_group

  4. اگردوعددصحیح‌باعلامتهایک‌سان‌رادرهم‌ضرب‌کنیم‌حاصل‌عدد می‌شود

  5. خوشحالیم

   🥰اینستاگرام عینکی
   einaky_com
   🥰کانال تلگرام عینکی
   einaky_com
   🥰گروه درسی عینکی

   einaky_group

 11. عدد های صحیح به سه دسته تقسیم میشوند:صحیح مثبت/——–/صحیح منفی
  میشه لطفا بگید؟؟؟؟
  ممنون میشم

  1. سلام علی عزیز

   عددهای صحیح به سه دسته هددهای منفی مثبت و صفر تقسیم میشن

   🥰اینستاگرام عینکی
   einaky_com
   🥰کانال تلگرام عینکی
   einaky_com
   🥰گروه درسی عینکی
   einaky_group

  1. سلام

   هر عدد صحیح مثبت از صفر بزرگتر می شود.

  2. سلام شیدا خانم گل
   خواهش میکنم خیلی خوشحالم که پست عدد های صحیح براتون مفید بوده . از حضورت توی سایت عینکی خیلی خرسندیم

  1. سلام وقت بخیر اول عبارت داخل پرانتز را به دست میاوریم داخل پرانتز اول به سراغ ضرب می ریم که خاصل میشه 40 بعد 40-7 که برابر -33 بعد با +3 جمع می کنیم چون مخالف علامت هستند از هم کم می شن میشه -30 بعد با -9 جمع میشه برابر -39 میشه

 12. سلام ببخشیدمیخواستم بپرسم که حاصل ضرب یک عددصحیح منفی درصفربرابراست باچند؟

  1. سلام دوست عزیز
   حاصل ضرب یک عددصحیح منفی درصفربرابراست با صفر

  1. سلام مهرداد عزیز
   شما لطف دارید؛ وظیفه ماست.

 13. سلام ميشه درباره این سوال توضیح بدین کوچکترین عدد بین مثبت چهار و منفی چهار کدام است

  1. سلام آمنه عزیز

   به سوال شما پاسخ داده شد. ممنون از حضورتون در سایت عینکی

 14. سلام ميشه درباره این سوال توضیح بدین
  کوچکترین عدد بین مثبت چهار و منفی چهار چه عددی هست؟؟

  1. سلام آمنه عزیز
   کوچکترین عدد بین منقی چهار و مثبت چهار عدد منفی 3 هست
   در کل اعداد منفی از اعداد مثبت و حتی صفر کوچکتر هستند
   عدد منفی هم هر چه قدر از صفر دور بشن کوچکتر میشن

 15. سایتتون خیلی خوبه ممنون و میخاستم بدونم اگه بین دو عدد علامتی نباشه تکلیف چیه؟؟

  1. سلام امیر علی عزیز
   میشه مثال بزنید؟
   وقتی عددی علامت نداشته باشه علامتش مثبته
   اگر عدد منفی باشه حتما باید علامت رو براش بذاریم.

 16. سایتتون خیلی خوبه ممنون و میخاستم بدونم اگه بین دو عدد علامتی نباشه تکلیف چیه؟

  1. سلام امیر علی عزیز
   میشه مثال بزنید؟
   وقتی عددی علامت نداشته باشه علامتش مثبته
   اگر عدد منفی باشه حتما باید علامت رو براش بذاریم.

 17. سلام ببخشید یک سوال دارم مجموع تمام اعداد صحیح برابر است با……………
  ممنون میشم را هنماییم کنین

  1. سلام سارا عزیز

   اعداد صحیح شامل اعداد منفی مثبت و صفر هستند

   مجموع تمام عددهای صحیح میشه صفر چون مثلا وقتی یک رو با منفی یک جمع می کنید جوابش میشه صفر

  2. سلام چگونه ۱۲۵ را تقسیم بر ۲ میکنیم حاصل ۶۲/۵ به دست میاد؟

  1. سلام آرین عزیز

   مثلا برای نوشتن گسترده عدد 925
   اولین کار اینه که از سمت چپ شروع کنیم چه عددی رو میبینیم؟ 9 چند رقم جلو 9 وجود داره؟ 2تا اونا چیا هستن؟ 2و5 خوب تو گسترده نویسی به جای اینا صفر می ذاریم

   عدد دوم چیه 2 چند رقم جلوش هست یه رقم اونم 9 خوب به جای اون 9کافیه صفر بذاریم
   رقم بعدی چنده؟ 5 ایا بعد 5 رقمی داریم؟ نه نداریم پس دیگه جلوی 5 صفر نمیذاریم

   خوب عدد چطور شد؟
   900+20+5

  1. سلام پارمیدا عزیز

   اعداد منفی هم جز اعداد صحیح هستند اما اعداد کسری در صورتی که صورت بر مخرج بخش پذیر نباشه صحیح نیستن

  1. سلام خیر اعداد صحیح منفی از صفر کوچک ترند

  1. سلام حاصل ضرب اعداد صحیح روی محور برابر صفر است

  2. چرا حاصل ضرب اعداد صحیح روی محور اعداد برابر است با صفر؟؟ متشکرم

  3. سلام Calvin عزیز
   اعداد صحیح شامل عددهای منفی صفر و عددهای مثبت میشه
   خوب هر عددی که در صفر ضرب بشه حاصلش میشه صفر

   یعنی شما همه عددها رو در هم ضرب کنید نهایتا باید در صفر ضربش کنید که حاصل رو صفر میکنه

  1. سلام عددهای علامت دار شامل اعداد منفی و اعداد مثبت هستند
   عددهای منفی از صفر کوچکترن و عددهای مثبت از صفر بزرگترن
   عددهای منفی هر چقدر از صفر دور میشن کوچکتر میشن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *