عینکی

دیدتان را به یادگیری متحول کنید.
0

کلمات هم خانواده

کلمات هم خانواده

شهربانو دوستی

درباره نویسنده
شهربانو دوستی هستم، مدیر و موسس وب سایت عینکی دبیر آموزش و پرورش و علاقه مند به سئو

کلمات هم خانواده

مجموعه آموزشی عینکی برای دانش آموزان عزیز که ممکن است در مبحث کلمات هم خانواده به راهنمایی بیشتری داشته باشند این بخش را آماده کرده است. همچنین می‌توانید در صفحه نمونه سوالات ششم ابتدایی سوالات امتحانی پایه ششم  همراه با جواب را دانلود و استفاده نمایید.

 

کلمات هم خانواده در زبان عربی از نظر معنی به هم نزدیک هستند و در بیشتر مواقع سه حرف مشترک دارند.ملاک هم خانواده بودن در زبان فارسی بن ماضی و مضارع است .
کلمه هایی که بن ماضی و مضارع یکسانی داشته باشند با هم هم خانواده هستند .بعضی از هم خانواده ها در زبان فارسی بن فعل ندارند.

معرفی چند کلمه هم خانواده: گل زار، گلستان ،گل خو، گلدان،گلنوش، گل رخ

 

پیشنهاد ویژه: فیلم آموزش خط به خط فارسی ششم (رایگان) 

 

بن فعل :

به بخش ثابت و اصلی فعل که مفهوم انجام کار یا روی دادن حالتی را بیان کند بن فعل گویند .

هر فعل دارای دو ریشه یا بن است که عبارتند از :

بن ماضی :

برای پیدا کردن بن ماضی باید تصور کنیم که آن فعل دیروز انجام شده است .

سپس شناسه را از آخر آن فعل حذف می کنیم، به باقی مانده ی کلمه بن ماضی می گویند :

می روی—-> من دیروز رفتم ، م را حذف می کنیم —-> رفت ( بن ماضی )

می زنی—-> من دیروز علی را زدم ،م را حذف می کنیم —-> زد ( بن ماضی )

 

پیشنهاد ویژه: فیلم آموزش خط به خط ریاضی ششم

 

بن مضارع :

برای پیدا کردن بن مضارع آن فعل را به صورت امری یا دستوری بیان می کنیم.

سپس حرف ( ب ) را از ابتدا بر می داریم، به آنچه باقی می ماند بن مضارع می گویند.

می خوانند —->بخوان، “ب ” را حذف می کنیم —-> خوان ( بن مضارع )

می گویند —-> بگو، “ب”  را حذف می کنیم —-> گو ( بن مضارع )

 

پیشنهاد ویژه: فیلم آموزش خط به خط نگارش ششم

 

 

هم خانواده کلمات

تابش تابندگی تابان تابنده    
تصویر تصاویر تصور صورت مصور  
جمع جامعه مجموع اجتماع جمعیت جامع
حاصل حصول محصل تحصیل محصول  
حفظ محفوظ حافظ محافظ محفظه  
حس حساس محسوس احساس    
حرکت محرک متحرک حرکات تحریک تحرک
خبر اخبار مخبر مخابرات مخابره  
زحمت مزاحمت مزاحم زحمات    
سفر مسافرت مسافر      
شغل شاغل مشاغل اشتغال مشغول  
علم عالم تعلیم معلم علوم معلوم
فکر افکار متفکر فکور تفکر  
قصد قاصد مقصود مقصد    
کتاب مکتوب کاتب مکتب کتب  
کشف اکتشاف مکتشف کاشف    
اشتیاق مشتاق مشوق تشویق شوق  
میلاد ولادت ولد مولود    
میراث وارث وراثت ارث ورثه  
نظم ناظم منظم تنظیم    
جز مجزا اجزا      
حق حقیقت حقایق حقوق حقانیت تحقیق
ساجد سجده سجود سجاد مسجد مساجد
اساس تاسیس موسس موسسه    
حفظ حافظ محافظ محافظت    
نظم ناظم منظم تنظیم نظام  منظوم
خارج خروج مخرج      
عدل عادل عدالت      
غروب غرب مغرب      
هاجر مهاجر هجرت      
ضعیف ضعف ضعفا مستضعف تضعیف  
محل محله        
احترام محترم        
فعال فعالیت        
طفل اطفال        
مدرسه مدارس تدریس دروس درس ادریس
حال احوال        
معروف معرف        
صلح مصالحه        
محیط احاطه        
اختراع مخترع        
عجیب عجایب        
مسئله مسائل        
لحظه لحظات        
شجاع شجاعت        
مرمت ترمیم        
صدمه صدمات        
معالجه علاج        
عزت عزیز عز معزز    
ظاهر مظهر ظهور مظاهر اظهار ظواهر
عامل معمول اعمال تعامل عوامل عملیات
تحقیق حقیقت محقق حقوق حق  
مراجعه راجع مرجع ترجیع ارجاع رجوع
راضی رضا رضایت مرتضی رضی  
مشاور مشورت شورا شور مشاوره  
تعرض تعریض اعتراض معترض عروض عرض
تعریف عارف معروف عرفه معرف عرفا
شهید شهادت شهدا مشهد شهد  
ناصر منصور نصیر انصار نصرت  
فعل فاعل مفعول فعال فعالیت  
جاهل مجهول جهالت جهل    
شاعر شاعره مشاعره شعار شعر شعور
قدس مقدس قداست تقدیس    
حضور حاضر حضار حضرت محضر احضار
شریف مشرف اشرف شرافت تشریف  
اکرم کریم کرامت مکرمه تکریم  
قطع مقطع قاطع قطعه    
صادق مصدق صداقت تصدیق صدق مصادیق
کبریا کبیر اکبر      
جلال جلیل مجلل تجلیل    
ثنا اثنیه( جمع مکسر)        
مبطلان  باطل ابطال      
مصطفی اصطفا مصفّا      
اهل اهالی اهلی متأهّل    
بساط مبسوط انبساط منبسط    
عاید معاودت عودت      
عار اَعیار تعایـُر       
قهر قاهر  مقهور قهار    
تاریخ مورّخ تواریخ      
غنیمت غنایم        
غنی  اغنیا        
امان امن ایمن      
جمال جمیل جمیله      
حاجت محتاج احتیاج      
عضو اعضا عضویت      
نجات ناجی منجی      
ترخیص رخصت مرخص      
 نسخه نُسخ        
استعداد مستعد        

 

 

426 دیدگاه دربارهٔ «کلمات هم خانواده»

      1. سلام
       هم خانواده عطار میشه معطر عطر
       هم خانواده صفحه میشه صفحات
       هم خانواده تشکر میشه شکر شاکر

   1. سلام خسته نباشید
    میشه لطفا بگید هم خانواده ی کلمه ی مبسوط چی میشه ؟

 1. سلام استاد باعرض سلام وخسته نباشید لطفا هم خانواده توضیح رو بطان کنید تشکر

  1. سلام

   هم خانواده شهر میشه شهروند

   هم خانواده شوق میشه اشتیاق

  1. سلام

   هم خانواده اجازه میشه مجاز
   هم خانواده حمد میشه حمید-محمود
   هم خانواده کوشش میشه کوشا کوش
   هم خانواده نادم میشه ندامت
   هم خانواده آرام میشه آرامش
   هم خانواده حمل میشه حامل محموله

  1. سلام

   هم خانواده واژه میشه واژگان

   هم خانواده دقت میشه دقیق
   هم خانواده تقریبا میشه تقریب

 2. سلام من دنبال هفت تا هم‌خانواده بودن که جهار تا شون رو پیدا کردم
  خواستم اگر بشه هم‌خانواده ی کلماتی رو که مینویسم رو بهم بگید ممنون
  عمیق،آفرینش،توصیف،لطیف
  لطفا از هم خانواده های هر کدوم دوتا بهم بگید

  1. سلام

   هم خانواده عمیق میشه عمق اعماق

   هم خانواده آفرینش میشه آفریننده و آفریدن
   هم خانواده توصیف میشه اوصاف ، وصف ، تواصیف و توصیفات
   هم خانواده لطیف میشه لطایف ، لطف، الطاف

  1. همشون نه ولی بعضی هاشون اره
   مثل : زحمت،مزاحمت
   هم خانواده ان ولی یک معنی نیستن

    1. سلام
     هم خانواده سعادت مبشه سعادتمند با سعادت

     هم خانواده موجود میشه وجود موحودات

    1. سلام هم خانواده جلوس میشه اجلاس جلسه جلیس مجلس سه حرف اصلی ج ل س

 3. سلام میشه هم خانواده هلاک نظم خوانی را بگیدممنون میشم💠💠💠💠💠

  1. سلام جمع کلمه
   علم میشه علما
   خلیفه میشه خلفا
   لحظه میشه لحظات
   شکل میشه اشکال

  1. سلام
   هم خانواده لغات میشه لغت

   هم خانواده عافلگیر میشه غافلگیری غافلگیر کننده
   هم خانواده فضیلت فضلا فضل

 4. لطفا هم خانواده کلمه های لغت٫دفاع٫زنده٫عظیم٫خشم و خلق را به من بگویید

  1. هم خانواده لغت میشه لغات لغتنامه
   هم خانواده دفاع میشه مدافع
   هم خانواده زنده میشه زندگی
   هم خانواده عظیم میشه عظمت
   هم خانواده خشم میشه خشمگین خشمناک
   هم خانواده خلق میشه خلقت

    1. هم خانواده مقصد میشه قصد قاصد مقصود
     هم خانواده هدف میشه اهداف هدفمند

 5. مممنون عالی عالی از هر سایتی که رفتم داخلش عالی و بهترین بودد واقعا میگم مممنونممممم مرسییییی❤❤❤❤

   1. سلام میشه لطف کنید هم خانواده

    ایت

    لفظ
    رو بگید ممنون میشم از لطفتون
    سایتتون خیلی عالییی هست

    1. سلام هم خانواده آیت میشه ایات آیه
     هم خانواده لفظ میشه الفاظ تلفظ

  1. هم خانواده بیشتر کلمات رو اینجا براتون قرار دادیم اگه کلمه خاصی رو لازم داری کامنت کن تا هم خانوادش رو برات بنویسم

  1. هم خانواده ملول میشه ملال ملالت معنیش هم یعنی به ستوه آمدن
   هم خانواده زوال هم میشه زایل

  1. هم خانواده خزیدن میشه خزید می خزید

   هم خانواده شوق میشه تشویق اشتیاق

     1. سلام هم خانواده شوق چیست

      تشکر از شما برای هم خانواده های بالا❤❤❤

      1. سلام
       هم خانواده شوق میشه اشتیاق، مشتاق

   1. ببخشید هم خانواده ی سفر و مزرعه و نصیحت و امواج چی میشه اگه میشه بهم 2 تا هم خانواده بگین ممنون میشم

    1. هم خانواده سفر میشه مسافر مسافرت مسافران

     هم خانواده مزرعه میشه زراعت زارع

     هم خانواده نصیحت میشه نصایح

     هم خانواده امواج میشه موج مواج

      1. سلام
       هم خانواده کوشش میشه کوشا کوشیدن کوش

       هم خانواده باهوش میشه هوش هوشیار هوشمند تیز هوش

      1. هم خانواده ی لغت میشه لغات و لغتنامه

       هم خانواده خشم میشه خشمگین

  1. هم خانواده شاد میشه شادمان شادی
   هم خانواده روز میشه روزگار
   هم خانواده جان جانان جانم
   هم خانواده خرم خرمی

    1. هم خانواده غایت میشه غایه، غایات معنی اون هم میشه پایان و سرانجام کار

   1. هم خانواده معروف

    معارف – تعریف – عارف – عرفا – عرفه – معرف

  1. سلام
   هم خانواده کوشش میشه کوشا کوشیدن
   هم خانواده طبیب میشه طب طبابت
   هم خانواده اسوده اسایش اسودگی
   هم خانواده جهش میشه جهیدن جهید

      1. سلام امیر جسین جان
       هم خانواده واژه میشه واژگان

      1. سلام امیر جان
       هم خانواده فواید میشه فایده مفید

 6. سلام عالی بود
  کلاس ششم هستم برای تیزهوشان میخونم بیشتر از این مطالب بزارید

      1. انشالله سعی میکنیم اضافه کنیم کلمات دیگه رو

     1. هم خانواده امید میشه امیدوار
      هم خانواده فعل میشه افعال فعیل تفعیل
      هم خانواده هدف میشه اهداف هدفمند

  1. عالی شمایی

   پیشنهاد میکنم حتما در سایر شبکه های اجتماعی هم عضو بشی اونجا کلی آموزش های مفید و جالب داریم.

   🥰اینستاگرام عینکی
   einaky_com
   🥰کانال تلگرام عینکی
   einaky_com
   🥰گروه درسی عینکی در تلگرام

   einaky_group

   کانال اپارات عینکی
   @einaky.com

  1. خواهش میکنم

   پیشنهاد میکنم حتما در سایر شبکه های اجتماعی هم عضو بشی اونجا کلی آموزش های مفید و جالب داریم.

   🥰اینستاگرام عینکی
   einaky_com
   🥰کانال تلگرام عینکی
   einaky_com
   🥰گروه درسی عینکی در تلگرام

   einaky_group

   کانال اپارات عینکی
   @einaky.com

  1. عالی شمایی
   پیشنهاد میکنم حتما در سایر شبکه های اجتماعی هم عضو بشی اونجا کلی آموزش های مفید و جالب داریم.

   🥰اینستاگرام عینکی
   einaky_com
   🥰کانال تلگرام عینکی
   einaky_com
   🥰گروه درسی عینکی در تلگرام

   einaky_group

   کانال اپارات عینکی
   @einaky.com

    1. خواهش میکنم محمد حسین جان

     پیشنهاد میکنم حتما در سایر شبکه های اجتماعی هم عضو بشی اونجا کلی آموزش های مفید و جالب داریم.

     🥰اینستاگرام عینکی
     einaky_com
     🥰کانال تلگرام عینکی
     einaky_com
     🥰گروه درسی عینکی در تلگرام

     einaky_group

     کانال اپارات عینکی
     @einaky.com

  1. خواهش میکنم عسل خانم توی واتس اپ نه ولی در تلگرام گروه درسی داریم و در اینستاگرام هم پیچ دارم ایدیش رو اینجا میذارم

   پیشنهاد میکنم حتما در سایر شبکه های اجتماعی هم عضو بشی اونجا کلی آموزش های مفید و جالب داریم.

   🥰اینستاگرام عینکی
   einaky_com
   🥰کانال تلگرام عینکی
   einaky_com
   🥰گروه درسی عینکی در تلگرام

   einaky_group

   کانال اپارات عینکی
   @einaky.com

    1. سلام علی اقا

     پیشنهاد میکنم حتما در سایر شبکه های اجتماعی هم عضو بشی اونجا کلی آموزش های مفید و جالب داریم.

     🥰اینستاگرام عینکی
     einaky_com
     🥰کانال تلگرام عینکی
     einaky_com
     🥰گروه درسی عینکی در تلگرام

     einaky_group

     کانال اپارات عینکی
     @einaky.com

  1. خواهش میکنم عالی شمایی

   پیشنهاد میکنم حتما در سایر شبکه های اجتماعی هم عضو بشی اونجا کلی آموزش های مفید و جالب داریم.

   🥰اینستاگرام عینکی
   einaky_com
   🥰کانال تلگرام عینکی
   einaky_com
   🥰گروه درسی عینکی در تلگرام

   einaky_group

   کانال اپارات عینکی
   @einaky.com

   1. یه سوال مثلا تو یه سوال گفته که نهاد، مفعول، و زمان فعل مشخص کنید چی کار باید کنیم

  1. عالی شمایی نرجس خانم

   پیشنهاد میکنم حتما در سایر شبکه های اجتماعی هم عضو بشی اونجا کلی آموزش های مفید و جالب داریم.

   🥰اینستاگرام عینکی
   einaky_com
   🥰کانال تلگرام عینکی
   einaky_com
   🥰گروه درسی عینکی در تلگرام

   einaky_group

   کانال اپارات عینکی
   @einaky.com

  1. خواهش میکنم نازنین زهرا

   پیشنهاد میکنم حتما در سایر شبکه های اجتماعی هم عضو بشی اونجا کلی آموزش های مفید و جالب داریم.

   🥰اینستاگرام عینکی
   einaky_com
   🥰کانال تلگرام عینکی
   einaky_com
   🥰گروه درسی عینکی در تلگرام

   einaky_group

   کانال اپارات عینکی
   @einaky.com

  1. خواهش میکنم

   پیشنهاد میکنم حتما در سایر شبکه های اجتماعی هم عضو بشی اونجا کلی آموزش های مفید و جالب داریم.

   🥰اینستاگرام عینکی
   einaky_com
   🥰کانال تلگرام عینکی
   einaky_com
   🥰گروه درسی عینکی در تلگرام

   einaky_group

   کانال اپارات عینکی
   @einaky.com

  1. خواهش میکنم نازنین خانم

   پیشنهاد میکنم حتما در سایر شبکه های اجتماعی هم عضو بشی اونجا کلی آموزش های مفید و جالب داریم.

   🥰اینستاگرام عینکی
   einaky_com
   🥰کانال تلگرام عینکی
   einaky_com
   🥰گروه درسی عینکی در تلگرام

   einaky_group

   کانال اپارات عینکی
   @einaky.com

 7. به نظر من خوب بود ولی اگر یکم بیشتر کنید هم خانواده هارو بهتر میشه یکم تست هم خانواده بزارید عالی تر هم میشه با تشکر

  1. سلام انشالله به زودی

   پیشنهاد میکنم حتما در سایر شبکه های اجتماعی هم عضو بشی اونجا کلی آموزش های مفید و جالب داریم.

   🥰اینستاگرام عینکی
   einaky_com
   🥰کانال تلگرام عینکی
   einaky_com
   🥰گروه درسی عینکی در تلگرام

   einaky_group

   کانال اپارات عینکی
   @einaky.com

  1. عالی نگاه شماست اقا مهران

   پیشنهاد میکنم حتما در سایر شبکه های اجتماعی هم عضو بشی اونجا کلی آموزش های مفید و جالب داریم.

   🥰اینستاگرام عینکی
   einaky_com
   🥰کانال تلگرام عینکی
   einaky_com
   🥰گروه درسی عینکی

   einaky_group

  1. عالی حضور شما در مجموعه آموزشی عینکی است

   پیشنهاد میکنم حتما در سایر شبکه های اجتماعی هم عضو بشی اونجا کلی آموزش های مفید و جالب داریم.

   🥰اینستاگرام عینکی
   einaky_com
   🥰کانال تلگرام عینکی
   einaky_com
   🥰گروه درسی عینکی

   einaky_group

  1. سلام مارال عزیز خواهش میکنم

   🥰اینستاگرام عینکی
   einaky_com
   🥰کانال تلگرام عینکی
   einaky_com
   🥰گروه درسی عینکی

   einaky_group

    1. خواهش میکنم درسا جان

     پیشنهاد میکنم حتما در سایر شبکه های اجتماعی هم عضو بشی اونجا کلی آموزش های مفید و جالب داریم.

     🥰اینستاگرام عینکی
     einaky_com
     🥰کانال تلگرام عینکی
     einaky_com
     🥰گروه درسی عینکی

     einaky_group

      1. ممنون از شما
       پیشنهاد میکنم حتما در سایر شبکه های اجتماعی هم عضو بشی اونجا کلی آموزش های مفید و جالب داریم.

       🥰اینستاگرام عینکی
       einaky_com
       🥰کانال تلگرام عینکی
       einaky_com
       🥰گروه درسی عینکی در تلگرام

       einaky_group

       کانال اپارات عینکی
       @einaky.com

      1. عالی شما هستی روژیا جان

       پیشنهاد میکنم حتما در سایر شبکه های اجتماعی هم عضو بشی اونجا کلی آموزش های مفید و جالب داریم.

       🥰اینستاگرام عینکی
       einaky_com
       🥰کانال تلگرام عینکی
       einaky_com
       🥰گروه درسی عینکی در تلگرام

       einaky_group

       کانال اپارات عینکی
       @einaky.com

 8. بازتاب: آشنایی با انواع آرایه های ادبی - مجموعه آموزشی عینکی
 9. بازتاب: کلمات مترادف - مجموعه آموزشی عینکی
 10. بازتاب: کلمات متضاد - مجموعه آموزشی عینکی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *